Dobrodošli, Gost. Molim vas prijavite se ili se registrujte.
Da niste izgubili svoj aktivacioni e-mail?
Oreska - Užice
Mikrotik, Wavearena, Kingnet, SparkLAN, Planet - Exeshop.rs - Wifi Antene,
Routerboard, Kamere, Ruteri, Konektori, UTP i LMR Kablovi, Powerline, POE, Napajanja
Prijavite se sa korisničkim imenom, lozinkom i dužinom sesije
 
ARHIVA
   Početna   Pomoć Pravila Pretraga Kalendar Gallery Contact Prijavljivanje Registracija  
IZBORI: NAJFORUMAŠ I NAJFORUMAŠICA GODINE
AKCIJA: SVI UŽIČANI NA JEDNOM MESTU!
Za užičke nekomercijalne organizacije i ustanove besplatno...
Stranice: 1 [2] 3 4  Sve
  Štampaj  
This topic has not yet been rated!
You have not rated this topic. Select a rating:
Autor Tema: Autoput Horgoš - Požega  (Pročitano 27899 puta)
Pedja
provereni korisnici
stara kajla
*****
Pol: Muškarac
Ime i prezime:
Peđa Supurović
Mesto: Užice
Lokacija: Crna dama
Država: Srbija
FaceBook: ima
Blog: ima
Horoskop: Strelac
Poruke: 12904WWW
« Odgovor #25 poslato: 02.11.2006. 12:06:00 »

http://www.novosti.co.yu/code/navigate.php?Id=5&status=jedna&vest=95803&datum=2006-11-02

"Alpina" vozi najbolje

T. SPALEVIĆ, 1. novembar 2006

PREMA izveštaju tenderske komisije, koji će u četvrtak razmatrati Vlada Srbije, od ukupno četiri ponuđača na međunarodnom tenderu za izgradnju, korišćenje i održavanje autoputa Horgoš - Požega najbolju ponudu dao je konzorcijum koji predvodi austrijska "Alpina Majreder", saznaju nezvanično "Novosti". Tenderska komisija završila je posao i napravila rang-listu. Sa najboljim ponuđačem, odnosno budućim koncesionarom Vlada Srbije će pregovarati i precizirati uslove (rokovi, koncesioni period) i potpisati koncesioni ugovor. Već je formirana Vladina komisija za pregovore. Ukoliko sve bude kako treba, radovi na izgradnji ovog autoputa počeće na proleće.
Ovoj austrijskoj firmi u Srbiji već je povereno nekoliko poslova. Oni kompletiraju autoput od Novog Sada do Beograda, uključujući i izgradnju novog i sanaciju postojećeg mosta na Dunavu kod Beške.

Predmet koncesije je izgradnja leve trake autoputa od Horgoša do Novog Sada, korišćenje i održavanje autoputa od Novog Sada do Beograda i izgradnja punog profila autoputa od glavnog grada do Požege, što je inače deonica budućeg autoputa Beograd - južni Jadran. Prema procenama stručnjaka, što naravno ne znači da je takva ponuda i dostavljena, ovaj posao na kompletiranju autoputa od Horgoša do Požege vredan je oko 800 miliona evra
Sačuvana
Pedja
provereni korisnici
stara kajla
*****
Pol: Muškarac
Ime i prezime:
Peđa Supurović
Mesto: Užice
Lokacija: Crna dama
Država: Srbija
FaceBook: ima
Blog: ima
Horoskop: Strelac
Poruke: 12904WWW
« Odgovor #26 poslato: 03.11.2006. 14:12:08 »

http://www.rtvpink.com/vesti/vest.php?vid=3526

Koncesija za autoput Horgoš-Požega      

Najbolju ponudu za autoput dao konzorcijum FČ i Alpine

Najbolju ponudu za dodelu koncesije za izgradnju autoputa Horgoš-Požega dala je španska firma FČ, u saradnji sa austrijskom firmom Alpina, koji su ponudili 800 miliona evra, izjavio je ministar za kapitalne investicije Velimir Ilić.

On je na konferenciji za novinare u Vladi Srbije rekao da je tu odluku vlada donela na osnovu predloga Tenderske komisije za dodelu koncesija i finansijskog savetnika. Ilić je napomenuo da sad predstoji period pregovora za potpisivanje koncesionog ugovora.

Ukoliko pregovori sa prvoplasiranim konzorcijumom ne uspeju, pristupiće se pregovorima sa drugoplasiranim ponuđačem, a to je nemački građevinski koncern PORR, koji je nastupio pod imenom Srpski konzorcijum sa svojim kooperantima, rekao je ministar. Prema njegovim rečima, trećeplasirani na ovom tenderu je konzorcijum nemačke firme Štrbag i francuskog Buiga , a na četvrtom mestu su francuski Vinči i GNP.

Tender za izbor koncesionara objavljen je 13. oktobra prošle godine, a u oglasu o raspisivanju tendera za izbor koncesionara za igradnju autoputa Horgoš-Požega navedeno je da se koncesija daje na 25 godina. Predmet koncesije su izgradnja leve trake autoputa od Horgoša do Novog Sada, dužine 106 kilometara, održavanje 68 kilometara autoputa od Novog Sada do Beograda i projektovanje i izgradnja autoputa od Beograda do Požege, dužine 148 kilometara.

Prema ranijim procenama, vrednost projekta je oko 780 miliona evra, od čega troškovi ekspropijacije zemljišta, planiranja i izgradnje 148 kilometara autoputa od Beograda do Požege, koji prolazi kroz Ovčarsko-kablarsku klisuru, iznose oko 640 miliona evra.

Autoput Horgoš-Požega trebalo bi da bude deo izgradnje nove saobraćajnice do crnogorskog primorja, čija je izgradnja procenjena na 3,5 milijardi evra, dok bi deonica kroz Srbiju trebalo da košta oko 1,5 milijardi evra.

Predsednik Skupštine Vojvodine Bojan Kostreš najavio je da će eventualnog budućeg koncesionara za izgradnju autoputa Horgoš-Požega obavestiti da je pod koncesiju uzeo autoput koji su izgradili Vojvođani i pozvati ga da se povuče iz tog posla. "Ne može niko pod koncesiju dati ono što su građani Vojvodine gradili, a da Vojvodina od toga nema nikakve direktne koristi", rekao je Kostreš za novosadski Građanski list.
Kostreš je rekao da bi takav aranžman za Vojvodinu značio gubitak 450 miliona evra u narednih 20 godina, kao i da je to još jedan od pokazatelja da Vladi Srbije Vojvodina služi kao kolonija iz koje će se iznositi novac.
Sačuvana

Pedja
provereni korisnici
stara kajla
*****
Pol: Muškarac
Ime i prezime:
Peđa Supurović
Mesto: Užice
Lokacija: Crna dama
Država: Srbija
FaceBook: ima
Blog: ima
Horoskop: Strelac
Poruke: 12904WWW
« Odgovor #27 poslato: 03.11.2006. 14:13:13 »

http://www.novosti.co.yu/code/navigate.php?Id=5&status=jedna&vest=95870&datum=2006-11-03

Hor­goš - Po­že­ga pre­ko Be­ča

T. S. - P. V., 2. novembar 2006

BE­O­GRAD - Naj­bo­lju po­nu­du na me­đu­na­rod­nom ten­de­ru za do­de­lu kon­ce­si­je za kom­ple­ti­ra­nje auto­pu­ta Hor­goš - Po­že­ga dao je kon­zor­ci­jum ko­ji či­ne austrij­ska "Al­pi­na" i špan­ska fir­ma FCC, od­lu­či­la je ju­če Vla­da Sr­bi­je.

Vla­da je tu od­lu­ku, pre­ma re­či­ma Ve­li­mi­ra Ili­ća, mi­ni­stra za ka­pi­tal­ne in­ve­sti­ci­je, do­ne­la je na osno­vu pred­lo­ga ten­der­ske ko­mi­si­je za do­de­lu kon­ce­si­je i fi­nan­sij­skog sa­vet­ni­ka. Pre­ma pro­ce­ni struč­nja­ka vred­nost ovog po­sla je 800 mi­li­o­na evra, a naj­bo­lji po­nu­đač dao je ce­nu od 1,3 mi­li­jar­de evra. I to je od ukup­no če­ti­ri po­nu­de bi­la naj­ni­ža ce­na.

Ka­ko je is­ta­kao Ilić, sle­di pe­ri­od pre­go­va­ra­nja, ka­ko bi se pot­pi­sao kon­ce­si­o­ni ugo­vor, ko­ji će pre­ci­zi­ra­ti sve de­ta­lje ovog ve­li­kog po­sla. Mi­ni­star za ka­pi­tal­ne in­ve­sti­ci­je na­vo­di da kon­ce­si­o­ni pe­ri­od ne bi tre­ba­lo da bu­de du­ži od 23,5 go­di­na.

- Po­što oče­ku­je­mo da će se vre­me­nom po­ve­ća­ti broj vo­zi­la na ovom auto­pu­tu, a ti­me i pri­hod kon­ce­si­o­na­ru od na­pla­te pu­ta­ri­ne, ili će ta na­kna­da da se sma­nji, ili će kon­ce­si­o­ni pe­ri­od bi­ti kra­ći - ob­ja­snio je Ilić.
Gra­di­će se pr­vo le­va tra­ka auto­pu­ta od Hor­go­ša do No­vog Sa­da, a po­tom pun pro­fil auto­pu­ta od Be­o­gra­da do Će­li­ja. Za­tim, de­o­ni­ce Će­li­je - Pre­lji­na i Pre­lji­na - Po­že­ga. Po­sao bi, pre­ma pro­ce­ni mi­ni­stra tre­ba­lo da bu­de za­vr­šen u ro­ku od če­ti­ri go­di­ne. Pre­go­vo­re oko što bo­ljih uslo­va vo­di­će u ime Vla­de za­me­ni­ci mi­ni­sta­ra za ka­pi­tal­ne in­ve­sti­ci­je, fi­nan­si­je, i eko­nom­skih od­no­sa sa ino­stran­stvom.

- Uko­li­ko pre­go­vo­ri sa pr­vo­pla­si­ra­nim kon­zor­ci­ju­mom ne us­pe­ju, pri­stu­pi­će se pre­go­vo­ri­ma sa po­nu­đa­čem ko­ji je za­u­zeo dru­go me­sto, a to je ne­mač­ki gra­đe­vin­ski kon­cern PO­RR, ko­ji je na­stu­pio pod ime­nom Srp­ski kon­zor­ci­jum sa svo­jim ko­o­pe­ran­ti­ma. Tre­će me­sto, ina­če, za­u­zeo je kon­zor­ci­jum ne­mač­ke fir­me "Štra­bag" i fran­cu­skog "Bu­i­ga", a če­tvr­to fran­cu­ski "Vin­či" i GNP.

Pred­met kon­ce­si­je je iz­grad­nja le­ve tra­ke auto­pu­ta od Hor­go­ša do No­vog Sa­da (108 ki­lo­me­ta­ra), ko­ri­šće­nje i odr­ža­va­nje de­o­ni­ce od 66 ki­lo­me­ta­ra od No­vog Sa­da do Be­o­gra­da i iz­grad­nja auto­pu­ta od glav­nog gra­da do Po­že­ge - 148 ki­lo­me­ta­ra.

ILIĆ: ĐO­KI­CI­NE PRI­ČE

VE­LI­MIR Ilić, mi­ni­star za ka­pi­tal­ne in­ve­sti­ci­je osvr­nuo se na iz­ja­ve Bo­ja­na Ko­stre­ša, ko­ji ospo­ra­va kon­ce­si­ju za auto­put ko­ju da­je Vla­da Sr­bi­je:

- Pri­če Ko­stre­ša li­če na pri­če ma­log Đo­ki­ce. To je je­dan ano­ni­man deč­ko ko­ji po sva­ku ce­nu že­li da po­sta­ne po­pu­la­ran. Na pri­mer, ka­da bi­smo mi sa­da že­le­li da iz­gra­di­mo aero­drom u No­vom Sa­du ili no­vu lu­ku na Du­na­vu, on bi bio pro­tiv. Ko­streš je pro­tiv sve­ga što je nor­mal­no. Pa Vla­da Sr­bi­je je naj­vi­še auto­pu­te­va re­kon­stru­i­sa­la u Voj­vo­di­ni, gra­di­mo sa­da most kod Be­ške, sa­ni­ra­mo pan­če­vač­ki most... Ko­streš ne zna šta go­vo­ri - re­kao je Ilić no­vi­na­ri­ma u Vla­di Sr­bi­je.

KO­STREŠ: NI­JE PO­ŠTE­NO

BO­JAN Ko­streš, pred­sed­nik SAPV, na­ja­vio je da će bu­du­ćem kon­ce­si­o­na­ru upu­ti­ti mol­bu da se po­vu­če iz po­sla, jer je deo auto­pu­ta (od Hor­go­ša do Be­o­gra­da) već iz­gra­đen sred­stvi­ma gra­đa­na Voj­vo­di­ne. Ko­streš na­po­mi­nje da pru­ža­nje pri­li­ke kon­ce­si­o­na­ru da ubi­ra pu­ta­ri­nu i sa već za­vr­še­nog de­la auto-pu­ta, ko­ji pro­la­zi kroz Voj­vo­di­nu, "ni­je po­šte­no pre­ma gra­đa­ni­ma Po­kra­ji­ne ko­ji su te kre­di­te već ot­pla­ti­li".

- Ta­kav aran­žman za Voj­vo­di­nu zna­či gu­bi­tak 450 mi­li­o­na evra u na­red­nih 20 go­di­na - upo­zo­ra­va Ko­streš. - Ako se već auto-put da­je pod kon­ce­si­ju, ta sred­stva bi tre­ba­lo da bu­du usme­re­na za iz­grad­nju ba­nat­ske ma­gi­stra­le i obi­la­zni­ce oko Fru­ške go­re, a ne za iz­grad­nju auto­pu­ta Be­o­grad - Ča­čak.

J. S.
Sačuvana

Pedja
provereni korisnici
stara kajla
*****
Pol: Muškarac
Ime i prezime:
Peđa Supurović
Mesto: Užice
Lokacija: Crna dama
Država: Srbija
FaceBook: ima
Blog: ima
Horoskop: Strelac
Poruke: 12904WWW
« Odgovor #28 poslato: 03.11.2006. 14:14:09 »

http://www.politika.co.yu/detaljno.php?nid=11097

Министри о концесији за аутопут Хоргош – Пожега

Понуда од 800 милиона евра

Предстоји процес преговора за потписивање уговора са шпанским ФЦЦ и аустријском „Алпином”
Можда ће српски друмови бити бољи после концесија

Најбољу понуду за доделу концесије за изградњу аутопута Хоргош – Пожега дала је шпанска компанија ФЦЦ, у сарадњи са аустријском фирмом „Алпина”. Оне су понудиле 800 милиона евра, саопштио је јуче министар за капиталне инвестиције Велимир Илић на конференцији за новинаре одржаној у Влади Србије. По његовим речима, влада је одлуку донела на основу предлога Тендерске комисије за доделу концесија и финансијског саветника. – Сада предстоји период преговора за потписивање концесионог уговора. Уколико преговори са првопласираним конзорцијумом не успеју, приступиће се преговорима са другопласираним понуђачем, а то је немачки грађевински концерн ПОРР, који је наступио под именом Српски конзорцијум, са својим кооперантима – рекао је Илић. Иначе, укупна вредност понуде шпанске и аустријске фирме је 1,3 милијарде евра, рачунато са каматама и ПДВ-ом.

Трећепласирани на овом тендеру је конзорцијум немачке фирме „Штрабаг” и француског „Буига”, а на четвртом месту су француски „Винчи” и ГНП.

Предмет концесије су изградња леве траке аутопута од Хоргоша до Новог Сада дужине 106 километара, одржавање 68 километара аутопута од Новог Сада до Београда и пројектовање и изградња аутопута од Београда до Пожеге дужине 148 километара. У огласу о расписивању тендера за избор концесионара за изградњу аутопута Хоргош – Пожега наведено је да се концесија даје на 25 година.

Према ранијим проценама, вредност пројекта је око 780 милиона евра, од чега трошкови експропријације земљишта, планирања и изградње 148 километара аутопута од Београда до Пожеге, преко Ћелија и Прељине, који пролази кроз Овчарско-кабларску клисуру, износе око 640 милиона евра.

Аутопут Хоргош – Пожега требало би да буде део нове саобраћајнице до Црногорског приморја, чија је изградња процењена на 3,5 милијарди евра, док би деоница кроз Србију требало да кошта око 1,5 милијарди евра.

Министар за привреду Предраг Бубало саопштио је на конференцији за новинаре да влада неће усвојити буџет, и да ће то бити посао нове владе, али да је јуче усвојен Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2007, као и пројекције за 2008. и 2009. годину. По његовим речима, Меморандум мора да се у домену главних макроекономских фактора и раста БДП-а поклапа са Националном стратегијом привредног развоја.

– Ова година је по много чему била позитивна и биће је тешко поновити. Карактеришу је велике стране инвестиције, обарање инфлације, раст БДП-а, као и висок раст извоза. И даље су главни проблеми висок спољнотрговински дефицит и висока незапосленост – рекао је Бубало, објашњавајући да, по Националној стратегији, БДП наредних година мора да расте по стопи од најмање седам одсто годишње, а за 2009. предвиђен је раст од 7,5 одсто. За исти период планирано је и обарање инфлације и то у наредној години на 7,5 одсто, у 2008. на 6,5 одсто и у 2009. на 4,5 одсто.

--------------------------------------------------------------------------

Илић: Само начин за промоцију

Реагујући на изјаве Бојана Костреша, министар Велимир Илић је рекао да је реч о анонимном политичару који је нашао добар начин за промоцију. „Мали Ђокица замишља да се новац од путарина може распоређивати како њему одговара. Србија је градила својим средствима на својој територији и Србија својим законима распоређује новац који стиже од путарине. Све је то регулисано законом. Не могу једни да граде, узимају кредите и гарантују за њих, а други да убирају путарину”, био је изричит министар за капиталне инвестиције.

--------------------------------------------------------------------------

Костреш: Позваћу концесионара да се повуче из посла

НОВИ САД – Председник Скупштине Војводине Бојан Костреш најавио је да ће евентуалног будућег концесионара за изградњу аутопута Хоргош – Пожега обавестити да је под концесију узео аутопут који су изградили Војвођани и позвати га да се повуче из тог посла. „Не може нико под концесију дати оно што су грађани Војводине градили, а да Војводина од тога нема никакве директне користи”, рекао је Костреш за јучерашњи новосадски „Грађански лист”.
(Бета)

Ј. Рабреновић
[објављено: 03.11.2006.]
Sačuvana

Pedja
provereni korisnici
stara kajla
*****
Pol: Muškarac
Ime i prezime:
Peđa Supurović
Mesto: Užice
Lokacija: Crna dama
Država: Srbija
FaceBook: ima
Blog: ima
Horoskop: Strelac
Poruke: 12904WWW
« Odgovor #29 poslato: 03.11.2006. 14:28:33 »

http://www.blic.co.yu/blic/danas/broj/strane/ekonomija.htm

Vlada donela odluku o koncesionaru

Španci će graditi Horgoš - Požega

Vlada Srbije prihvatila je na jučerašnjoj sednici izveštaj o tenderu za davanje koncesije za izgradnju, korišćenje i održavanje autoputa Horgoš - Požega. Na sednici je doneta odluka da se krene u pregovore sa firmom „FCC“ iz Španije koja je od četiri ponuđača dala najpovoljniju ponudu.Interesantno je da je španski „FCC“ pre dvadesetak dana kupovinom postao vlasnik austrijske „Alpine holding“, koja je takođe učestvovala na tenderu. Koncesionar će imati obavezu završetka leve trake autoputa Horgoš - Novi Sad u dužini od 106 kilometara, kao i održavanje 68 kilometara puta od Novog Sada do Beograda. Takođe, obaveza ove španske firme je i izgradnja deonice od 148 kilometara autoputa od Beograda do Požege, čiji tačan pravac trenutno nije poznat. Za uzvrat, njima će biti omogućeno da u narednih 25 godina naplaćuju putarinu na celom autoputu, a procenjuje se da će za potrebne radove ulaganja biti oko 800 miliona evra.

Prema ranijim najavama ministra za kapitalne investicije Velimira Ilića, sređivanje i gradnja autoputa Horgoš - Požega mogla bi da počne na proleće iduće godine. Ilić je rekao da je tender za koncesiju trebalo da bude završen još u avgustu, ali je, zbog obimne dokumentacije na oko 4.000 strana, finansijski savetnik tražio da rok bude produžen.

U Srbiji su od 1979. do 1981. godine urađeni studija i generalni projekat kojima su predložena po dva koridora na potezima Beograd - Požega i Požega -Boljare. Međutim, još uvek nije definisano kuda će voditi trasa od Beograda do Požege. Iako odvajanje Crne Gore ne bi trebalo značajnije da utiče na isplativost ovog puta, njegova rentabilnost najviše zavisi od toga hoće li biti uključen u panevropski transportni koridor.

R. Ž. Marković

* ekonomija_mapa.jpg (68.68 KB - preuzeto 4338 puta.)
« Poslednja izmena: 03.11.2006. 14:30:39 Pedja » Sačuvana

hodac
provereni korisnici
iskusan korisnik
****
Pol: Muškarac
Poruke: 393WWW
« Odgovor #30 poslato: 03.11.2006. 18:05:05 »


Imaju informacije na josh jednom mestu
http://www.b92.net/srbija2020/info.php?yyyy=2006&mm=11&nav_id=218387

Samo meni nije jasno otkud tu josh neke firme, kada je bio zvanichan podatak o 4 da su konkurisale . Chini mi se da je sve oko ovoga ne transparantno i aljkavo odradjeno .Bez pondera, vrednosti ostalih i etc , nego onaj fazon kako ja kazem tako je .
Sačuvana

looking for the splendidness
Pedja
provereni korisnici
stara kajla
*****
Pol: Muškarac
Ime i prezime:
Peđa Supurović
Mesto: Užice
Lokacija: Crna dama
Država: Srbija
FaceBook: ima
Blog: ima
Horoskop: Strelac
Poruke: 12904WWW
« Odgovor #31 poslato: 06.11.2006. 14:32:11 »

http://www.glas-javnosti.co.yu/danas/srpski/T06110501.shtml

Još se ne zna da li će budući autoput kroz Srbiju ka Crnoj Gori na deonici od Požege proći kroz Užica ili Ivanjice

Od Požege do Boljara u četiri varijante

Na okruglom stolu na Zlatiboru predstavljen generalni projekat autoputa između Požege i Boljara, u kome su razrađena četiri moguća pravca kojima bi mogao da prođe autoput na ovoj deonici

UŽICE - Opštinama zapadne Srbije, a posebno Užicu i Ivanjici izgleda da tek predstoji odlučujuća bitka i lobiranje za koridor budućeg autoputa koji će spojiti Beograd i južni Jadran, odnosno ovaj deo Srbije s Beogradom. I dok je trasa budućeg autoputa, ako se izuzme Ovčarsko-kablarska klisura, manje više poznata, glavno pitanje koje je otvoreno već godinama jeste hoće li autoput od Požege skrenuti ka Arilju i Ivanjici, i do Boljara, odnosno granice Srbije i Crne Gore stići preko Peštera, ili će moderna saobraćajnica ići od Požege na Užice i Zlatibor i dalje preko Nove Varoši i Peštera do Crne Gore. Detaljniji odgovor ne daje ni prostorni plan Srbije kojim su na ovom potezu definisana dva alternativna koridora - "užički" i "ivanjički".

U ovoj priči poslednjih godina aktivno je učestvovao i ministar za kapitalne investicije Velimir Ilić. NJegovo poslednje detaljnije ispitivanje iz juna 2005. godine pokazalo je da budući autoput od Beograda prema južnom Jadranu "ni u kojoj varijanti neće mimoići Užice"! Na sastanku u Čačku, održanom 18. juna prošle godine, Ilić je Užičanima, poslanicima iz ovog kraja, kao i predstavnicima osam opština koje se zalažu za zlatiborsku varijantu autoputa govorio o mogućoj kompromisnoj varijanti po kojoj bi autoput od Užica išao na Novu Varoš, a od Nove Varoši skrenuo prema Sjenici i Pešterskoj visoravni i tako se približio Ivanjici.

Najduže dolinom Moravice

Na okruglom stolu "Autoput Beograd - južni Jadran", koji je ovih dana održan na Zlatiboru, predstavljen je "Generalni projekat autoputa Beograd - južni Jadran na delu Požega - Boljare", koji je u izradi, autori su inženjeri mr Novica Stevanović (Saobraćajni institut CIP), Dragan Jarić i Dragoslav Dragićević, u kome su date četiri varijante pravaca kojima bi autoput na ovom delu mogao da prođe.

U varijanti "Zapad" autoput bi, posle tunela "Munjin breg" kod Požege, svojim početnim delom išao dolinom Moravice, obišao bi brdo u selima Ravan i Slatina, a onda bi se trasa spustila u dolinu Đetinje. Autoput bi, po toj varijanti, prošao južno od Sevojna, padinama Osoja i Vrela, preko Zabučja i Krive reke, preko Mačkata prema Čajetini. Put bi dalje obišao zaštićenu zonu Zlatibora, išao bi dolinom reke Kamenice, preko LJubiša, Jasenova i Burađe prema Kokinom Brodu. Saobraćajnica bi prošla pored Nove Varoši, dalje bi pratila dolinu Zlatarske reke, izbila na Drmanoviće i nastavila ka Sjenici. Prema ovoj varijanti, autoput od Požege do Boljara bio bi dug 156,6 kilometara.

Možda kroz tunele

Prema varijanti koju su autori nazvali "Central" (Požega - Boljare - 102,9 kilometara) autoput bi posle tunela "Munjin breg" išao preko Arilja i dalje preko Stupčevića i Radaljeva prema Prilikama. Jugoistočno od Prilika trasa bi prešla Moravicu i put Prilike - Ivanjica i nastavila predelima Dubrave i dalje južno između Šarenika i Sivčine do Opaljenika. Trasa bi dalje išla do Kušića, odakle bi nastavila do Kladnice. Od Kladnice autoput bi prešao reke Vapu i Uvac, zapadno od Sjenice, a dalje bi se trasa poklopila sa zapadnom varijantom sve do granice sa Crnom Gorom.

"Istok 1" (106,8 kilometara) jeste varijanta koja predviđa da autoput, kao i u prethodne dve varijante, počinje kod sela Prilipac i da se poklapa za centralnom varijantom do Petačkog polja, odakle bi presekao reku Moravicu i dalje bi išao severoistočno od Moravice. Trasa bi dalje išla severoistočno od Ivanjice, a posle Bedine Varoši ponovo bi se spustila u dolinu Moravice. Prema ovoj varijanti, dolinom reke Moravice trasa je položena južno sve do predela Kosavice, severozapadno od zaštićene zone Golije, u kojoj je zabranjena izgradnja autoputa. Obilazeći park prirode Goliju sa zapada, trasa se, prema ovoj varijanti, spušta južno do Kovilja, odakle nastavlja dolinom reke Nošnice sve do rejona Brnjice. Dalje bi put išao ka Dugoj Poljani i selu Buđevo na Pešteru.

Varijanta "Istok 2" (111 kilometara) poklapa se sa varijantom "Istok 1" sve do Duge Poljane, a onda trasa ide zapadno, da bi kod mesta Kneževac počela da se spušta jugozapadno, obilazeći Gradac do rejona Dujke i mesta Paljevine, gde bi se poklopila sa zapadnom i centralnom varijantom.

Sve pod lupom

Autori projekta navode da će ova četiri rešenja, u završnoj fazi izrade generalnog projekta, biti podvrgnuta metodama višekriterijumskog vrednovanja kako bi se posle toga, kao konačan rezultat, usvojila optimalna varijanta. Prema onome što se čulo na okruglom stolu na Zlatiboru, odgovor na ovo pitanje biće dat u završnoj fazi izrade generalnog projekta, "što znači do kraja 2006. ili početkom 2007. godine".

Opštine koje daju prvenstvo, generalno gledano, jednoj ili drugoj varijanti, nastaviće i u narednom periodu pravi mali rat i lobiranje za trasu autoputa, ubeđivanje stručnjaka i javnosti, onih koji će doneti konačnu odluku da je upravo njihova varijanta optimalna. Užice i opštine koje su okrenute Zlatiboru - za zapadnu, zlatiborsku trasu, a Ivanjica i Arilje za - peštersku varijantu.

Priča kada će se autoput dalje od Požege graditi za sada je posebna tema. U drugom radu, koji je takođe predstavljen na okruglom stolu na Zlatiboru, zaključeno je, pored ostalog, da dostignuti saobraćajni tokovi na postojećim putevima u ovom kraju ukazuju da je na potezu LJig - Požega - Užice, opravdano graditi auto put.

- Na potezu Užice - Čajetina (Zlatibor) dostignuti saobraćajni tokovi ukazuju na potrebu i opravdanost za dodatnim propusnim kapacitetima kroz izgradnju jedne polovine autoputa. Na potezu Čajetina - Kolašin zahtevi dostignutih saobraćajnih tokova ukazuju na potrebu i opravdanost hitnog otklanjanja uskih grla radi povećanja bezbednosti i nivoa usluge kroz rekonstrukcije i obnovu, a na nekim deonicama možda i kroz izgradnju dodatnih kapaciteta - zaključili su autori ovog rada.

Nezavisno od ovoga, i u Užicu i u Ivanjici kao ozeblo sunce čekaju autoput jer je on šansa za razvoj ovih krajeva, koji se polako prazne - kakva se ne propušta.

OD BEOGRADA DO ĆELIJA 11.000 AUTOMOBILA DNEVNO

Podaci objavljeni na okruglom stolu na Zlatiboru govore da je postojećim putnim pravcem između Beograda i Ćelija 2005. godine dnevno prolazilo od 11.100 do 11.400 automobila. Od Ćelija do LJiga - 8.700, između Gornjeg Milanovca i Čačka 9.900, a između Preljine i Čačka čak 16.100. Između Užica i Požege dnevno je prolazilo 8.400 vozila, a između Užica i Čajetine - 5.800. Između Čajetine i Nove Varoši putem je dnevno prolazilo 3.100 automobila, a između Nove Varoši i Bijelog Polja između 2.900 i 5.900 automobila. Prema pomenutim podacima, a na osnovu očekivanog porasta tzv. normalnog saobraćaja, već u 2011. godini, između Rušnja i Lipovičke šume očekuje se 22.444 automobila dnevno, između Lazarevca i Ćelija 15.295, a između Gornjeg Milanovca i Preljine 13.138 automobila. Prema istim podacima, za pet godina, putem Užice - Čajetina dnevno će prolaziti 7.717 vozila, između Čajetine i Nove Varoši 4.142, a između Prijepolja i Bijelog Polja - 7.799 vozila.


Z. Šaponjić
Sačuvana

Pedja
provereni korisnici
stara kajla
*****
Pol: Muškarac
Ime i prezime:
Peđa Supurović
Mesto: Užice
Lokacija: Crna dama
Država: Srbija
FaceBook: ima
Blog: ima
Horoskop: Strelac
Poruke: 12904WWW
« Odgovor #32 poslato: 22.11.2006. 17:37:58 »

http://www.danas.co.yu/20061122/ekonomija1.html#1

Bojan Kostreš zatražio od konzorcijuma koncesionara za autoput Horgoš-Požega da preispitaju svoju ponudu

Koncesija štetna i za koncesionare

Novi Sad - Predsednik Skupštine AP Vojvodine Bojan Kostreš uputio je juče pismo austrijskoj Alpini i španskoj firmi FCC, čiji konzorcijum je dao najbolju ponudu na tenderu za dodelu koncesije za izgradnju autoputa Horgoš - Požega, u kojem je zatražio da još jednom preispitaju svoju odluku o investiranju, s obzirom, da kako je naveo, ta investicija nije u interesu građana Srbije i Vojvodine, a ni samih investitora.
Kostreš je pozvao predstavnike ovih firmi u posetu kako bi ih detaljnije upoznao sa argumentima zbog kojih se pokrajinska administracija već nekoliko godina bori protiv davanja koncesije za izgradnju ovog autoputa.
"Vojvodina je u periodu od 1970. do 1988. godine putem kreditnog zaduženja finansirala izgradnju pomenutog autoputa u iznosu od 114.549.511,24 dolara i 24.327,00 ekija", naveo je Kostreš, ističući da je na taj način izgrađeno 88 kilometara na putnom pravcu Beograd - Lipovac (Koridor 10 prema Zagrebu) i 100 km jedne trake autoputa Beograd - Feketić (pravac prema Subotici, Koridor 10 - krak B), što je dokaz da je navedena koncesija ponuđena za poluizgrađeni objekat i da je kao takva neprihvatljiva za AP Vojvodinu.

Kostreš je naveo da je Skupština AP Vojvodine dva puta zatražila od Skupštine Srbije da ne prihvati predlog Vlade Srbije za davanje koncesije za izgradnju, korišćenje i održavanje autoputa od Horgoša do Beograda" i dodao da su se pokrajinski poslanici izjasnili da je mnogo celishodnije gradnju nastaviti povoljnim kreditnim aražmanima.

Predsednik vojvođanske skupštine istakao je da su retki primeri da se neko odlučuje na davanje koncesije kada je objekat već poluizgrađen, o čemu je svoj stav dao i potpredsednik Vlade Republike Srbije Miroljub Labus u svojoj izjavi od 28. novembra 2005. godine, a na osnovu negativnog mišljenja MMF i loših iskustava zemalja u okruženju.

R. B.
Sačuvana

Pedja
provereni korisnici
stara kajla
*****
Pol: Muškarac
Ime i prezime:
Peđa Supurović
Mesto: Užice
Lokacija: Crna dama
Država: Srbija
FaceBook: ima
Blog: ima
Horoskop: Strelac
Poruke: 12904WWW
« Odgovor #33 poslato: 22.11.2006. 17:39:36 »

http://www.dnevnik.co.yu/modules.php?name=News&file=article&sid=16720

PREDSEDNIK SKUPŠTINE VOJVODINE PISAO KONZORCIJUMU KONCESIONARA

Predsednik Skupštine Vojvodine Bojan Kostreš zatražio je od konzorcijuma koji je dao najbolju ponudu na tenderu za dodelu koncesija za izgradnju autoputa Horgoš-Požega, da preispita svoju odluku o investiranju u tu saobraćajnicu. U pismu austrijskoj kompaniji “Alpina” i španskoj firmi „FCC”, Kostreš je naveo “da ta investicija nije u interesu građana Srbije i Vojvodine, a ni samih investitora” i pozvao ih da posete Skupštinu Vojvodine.

Predsednik pokrajinskog parlamenta naveo da je u svojoj epistoli da je Vojvodina u periodu od 1970. do 1988. godine kreditima finansirala izgradnju autoputa sa 115 milijardi dolara i 25.000 ekija. Na taj način izgrađeno je, naveo je Kostreš, 88 kilometara na putnom pravcu Beograd - Lipovac (Koridor 10 prema Zagrebu) i 100 kilometara jedne trake autoputa Beograd - Feketić (pravac prema Subotici, Koridor 10 – krak B), što je, po njegovim rečima, „dokaz da je navedena koncesija ponuđena za poluizgrađeni autoput i kao takva neprihvatljiva je za Vojvodinu”.

Predsednik pokrajinskog parlamenta je podsetio da je po tada važećem Ustavu (onom iz 1974. godine), Vojvodina bila konstitutivni deo SFRJ, sa punom zakonodavnom, izvršnom i sudskom vlašću, te da je iz sopstvenih prihoda u potpunosti isplatila pomenute zajmove. „Skupština Vojvodine je dva puta od Skupštine Srbije zatražila da ne prihvati predlog Vlade Srbije za davanje koncesije za izgradnju, korišćenje i održavanje autoputa od Horgoša do Beograda”, naveo je Kostreš, dodajući da su se poslanici pokrajinskog parlamenta izjasnili da je mnogo celishodnije gradnju nastaviti povoljnim kreditnim aražmanima, koji su uobičajeni način izgradnje takvih objekata na teritoriji Srbije. „Očekujem vašu podršku i razumevanje za naše stavove, koji bi uticali da još jednom preispitate svoju odluku o investiranju u ovaj projekat koji pod ovim uslovima nije u interesu ne samo građana AP Vojvodine i Srbije, već i vas kao investitora”, zaključuje Kostreš u svom obraćanju “Alpini” i „FCC-u”.

Podsetimo, na tenderu za dodelu koncesija za izgradnju autoputa od Horgoša do Požege prvorangiran je konzorcijum “Alpine” i „FCC-a”, koji je ponudio kratke rokove izgradnje i najnižu cenu od 1,3 milijarde evra. Predmet koncesije su izgradnja leve trake autoputa od Horgoša do Novog Sada, dužine 106 kilometara, održavanje 68 kilometara autoputa od Novog Sada do Beograda i projektovanje i izgradnja autoputa od Beograda do Požege, dužine 148 kilometara. Po tvrdnjama ministra za kapitalne investicije Velimira Ilića, autoput Horgoš-Požega trebalo bi da bude deo projekta izgradnje saobraćajnice do crnogorskog primorja, ukupne vrednosti oko 3,5 milijardi evra.

E. D.
Sačuvana

Pedja
provereni korisnici
stara kajla
*****
Pol: Muškarac
Ime i prezime:
Peđa Supurović
Mesto: Užice
Lokacija: Crna dama
Država: Srbija
FaceBook: ima
Blog: ima
Horoskop: Strelac
Poruke: 12904WWW
« Odgovor #34 poslato: 23.11.2006. 14:11:28 »

http://www.dnevnik.co.yu/modules.php?name=News&file=article&sid=16767

Vesti: „ALPINA”: Ne plašite nas, dogovarajte se s Beogradom!     

Iako je svojevremeno svim ambasadama u našoj zemlji iz kojih su dolazili potencijalni koncesionari uputio pismo neslaganja s koncesijom za izgradnju, održavanje i korišćenje autoputa Horgoš–Požega, predsednik Skupštine Vojvodine Bojan Kostreš uradio je to ponovo. Sada je zahtevao od austrijske firme “Alpina” i španske kompanije FCC, čiji je konzorcijum Vlada Srbije proglasila kao najboljeg ponuđača, da preispitaju svoju odluku o investiranju u izgradnju autoputa, jer, kako je objasnio, ona nije u interesu ni građana Srbije i Vojvodine, ali ni investitora.


U austrijskoj kompaniji “Alpina” su, najblaže rečeno, iznenađeni ovakvim postupkom Bojana Kostreša jer su za sve čuli preko medija. Pravnica Marija Kosanović, koja je ujedno i asistent direktorke “Alpinine” ćerke u Srbiji, kaže za “Dnevnik” da na njihovu adresu nije stiglo nikakvo pismo i da im nije svejedno šta se piše po novinama ili govori u vestima.

– Ako gospodin Kostreš ima nešto da kaže, trebalo bi da piše nama direktno, a ne da nam šalje poruke putem medija – kaže Marija Kosanović. – Mi smo spremni i da popričamo, međutim, smatramo da bi probleme na relaciji Pokrajina–Republika godpodin Kostreš trebalo da reši u Vladi svoje zemlje. Mi smo u posao ušli s Vladom Srbije, smatrajući da ona radi u interesu svih građana i po zakonu, kao što radimo i u drugim zemljama. Zato ni u jednom trenutku nismo dovodili u pitanju ovu koncesiju i drago nam je da smo proglašeni najboljim ponuđačima.

Sagovornica kaže da je u pitanju veliki novac – radi se o ulaganju većem od milijardu evra – što nije ni malo ni lako za ulaganje u neku zemlju. Pregovori s Vladom Srbije su u toku i ukoliko se postigne dogovor, izgradnja bi trebalo da krene na proleće. Marija Kosanović područuje Kostrešu da se obrati nadležnim institucijama u svojoj zemlji, da s njima raščisti šta je čije i ko je kada i šta gradio, jer nema smisla plašiti strane investitore, koji nisu izabrani da grade, nego da finansiraju izgradnju. Investitor će koristiti autoput dok traje koncesija, ali će on, ipak, služiti svojoj zemlji i ostati u njoj nakon isteka koncesije.

R. Dautović
   
Sačuvana

Pedja
provereni korisnici
stara kajla
*****
Pol: Muškarac
Ime i prezime:
Peđa Supurović
Mesto: Užice
Lokacija: Crna dama
Država: Srbija
FaceBook: ima
Blog: ima
Horoskop: Strelac
Poruke: 12904WWW
« Odgovor #35 poslato: 27.11.2006. 12:55:48 »

http://www.dnevnik.co.yu/modules.php?name=News&file=article&sid=16922

KUDA IDE AUTOPUT HORGOŠ–JADRAN?

Ministar za kapitalne investicije Velimir Ilić u više navrata je ponovio kako je izgradnja autoputa od Horgoša do Jadrana njegov san. On je, delimično, već počeo i da se ostvaruje, jer je austrijsko-španskoj kompaniji Alpina–FCC dodeljena koncesija za izgradnju, korišćenje i održavanje autoputa Horgoš–Požega. Ali južni Jadran je još uvek daleko, iako se ministar zalaže za to da se putni pravac od Beograda prema Jadranu proglasi za prioritetan i za deo saobraćajnog Koridora 10, kako bi se brže i lakše izgradio, bez obzira na to što se ne zna ni pravac kojim bi prolazio, ni ko bi ga i pod kojim uslovima gradio.


Velimir Ilić računa kako će (očekivana) gustina saobraćaja primamiti nove investitore da ulože u izgradnju autoputa, jer je nedavno, prilikom otvaranja autoputa Novi Sad – Beška, rekao da je već danas mnogo veći saobraćaj na delu od Beograda do Ćelija, posebno kod Lazarevca, da Ibarska magistrala ima dvostruko gušći saobraćaj nego autoput Subotica–Beograd, što bi trebalo da bude novi mamac za nova ulaganja. Ilić je objasnio da Ibarskom magistralom dnevno prođe i do 25.000 vozila, a u špicevima za vikend i do 40.000.

– Ako naplata putarine na deonicama koje su date u koncesiju bude dobra, moguće je da se smanji broj godina koncesije – rekao je ministar Ilić. – To znači da bi se investicija od 800 miliona evra isplatila ranije i država bi mogla da preuzme izgrađene autoputeve na dalje korišćenje. Može se dogovoriti i to da deo zarade prelazi u investicije.

Deo prihoda koncesionar će ulagati u održavanje, deo za finansiranje raznih priključaka, a deo za otplatu novca utrošenog u izgradnju. Koliki će biti prihod zavisi od broja vozila, putarine i broja godina na koje se daje koncesija. Ako se broj vozila bude povećavao, biće veća i koncesiona naknada i moći će više para da se ulaže. Sadašnji nivo saobraćaja mogao bi na nekim novoizgrađenim deonicama da se poveća i do 20 posto. Koncesionar i država formiraće zajedničko preduzeće i pratiće se svi neophodni parametri.

Dakle, ministar Ilić procenjuje da će saobraćaj na južnom autoputu biti mnogo veći, a time i prihod, jer je kilometraža približna. Od Horgoša do Novog Sada ima 106 kilometara, od Novog Sada do Beograda 68, a od Beograda do Požege 148. Po njemu će koncesionar sigurno i lako vratiti uloženi novac i još bi mogao da bude motivisan za nova ulaganja. Međutim, ovakve prognoze i obećanja ministra Ilića mnogi tumače tek kao predizbornu kampanju.

Uprkos želji svih građana Srbije, i onih sa severa i iz drugih delova, da se savremenim autoputem dovezu na Crnogorsko primorje, ova priča je daleki san o spajanju Horgoša s Jadranom. Jer, nasuprot podacima koje je izneo ministar, brojne stručne analize pokazale su prethodnih godina da je saobraćaj najveći na deonici Novi Sad – Beograd, kojom dnevno prođe oko 12.000 vozila. Na deonici Beograd–Niš ima oko 8.000 vozila, a deonicom Horgoš – Novi Sad prolazi oko 7.000 automobila. Na putu Beograd–Čačak zabeleženo je dnevno oko 8.000 vozila, ali samo na 30 kilometara dugoj deonici prema LJigu, dok ih na ostalom delu nema više od 6.000.

Saobraćajni stručnjaci su procenili da se na buduću saobraćajnicu do Požege neće preseliti više od 2.000 vozila, što je ispod donje granice isplativosti, tako da o novim ulaganjima na osnovu ove investicije ne treba sanjati. Računica pokazuje: da bi neki autoput bio isplativ, njime bi dnevno trebalo da prođe između 12.000 i 15.000 vozila. Zato je koncesionar i tražio pravo na ubiranje putarine s sigurnih deonica u zalog za ovaj posao.

Vraćanje uloženog

I sama Vlada i resorno ministarstvo su prilikom razmatranja koncesije Horgoš–Požega priznali da intenzitet saobraćaja na deonici od Beograda do Požege ne garantuje povratak uloženog novca, odnosno da bi se teško našao ulagač bez miraza s vojvođanskih autoputeva. To je neumoljivi govor brojki, nasuprot našim željama, pa bile one i ministrove.

R. Dautović
      
Sačuvana

Pedja
provereni korisnici
stara kajla
*****
Pol: Muškarac
Ime i prezime:
Peđa Supurović
Mesto: Užice
Lokacija: Crna dama
Država: Srbija
FaceBook: ima
Blog: ima
Horoskop: Strelac
Poruke: 12904WWW
« Odgovor #36 poslato: 11.01.2007. 19:40:47 »

http://www.rts.co.yu/jedna_vest.asp?belong=&IDNews=173604

KONCESIJU ZA AUTOPUT HORGOŠ-POŽEGA DOBILA ŠPANSKO-AUSTRIJSKA FIRMA F C C-ALPINA

POLITIKA - UNUTRAŠNJA - Četvrtak, Januar 11, 2007 19:33

vlada123456789101112 Vlada Srbije je usvojila Informaciju o rezultatima pregovora sa Konzorcijumom 'F C C-Alpina majreder' i usvojila tekst Ugovora o koncesiji za izgradnju, korišćenje i održavanje autoputskog pravca od Horgoša do Požege. Vlada je ovlastila ministra za kapitalne investicije Velimira Ilića da, u ime Republike Srbije, potpiše ugovor.

Vlada je usvojila Strategiju regionalnog razvoja Srbije za period 2007-2012. godine

Na sednici je usvojena Strategija dugoročnog ekonomskog razvoja srpske zajednice na Kosovu i Metohiji.

Vlada je usvojila Strategiju dugoročnog ekonomskog razvoja juga Srbije – opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa.

Doneta je Uredba o upisu podataka u obrazac lične karte. Uredba propisuje da čip neće biti obavezan deo lične karte.

Doneto je Rešenje o upotrebi tekuće budžetske rezerve, kojim se izdvaja milion dinara za Fond za mlade talente Republike Srbije.

Vlada je dala saglasnosti na inicijative za pokretanje postupka privatizacije u javnim preduzećima: Televizija Smederevo i Radio Subotica.

Vlada je dala saglasnost na Program poslovanja Javnog vodoprivrednog preduzeća 'Srbijavode' za 2007. godinu.

Vlada je usvojila Program o rasporedu i korišćenju sredstava za kreditnu podršku privredi preko Fonda za razvoj Republike Srbije za period januar-mart 2007. godine.

Usvojen je Program o rasporedu i korišćenju sredstava subvencija nefinansijskim preduzećima i organizacijama u oblasti rudarstva i energetike i transporta za period januar-mart 2007. godine.

Vlada je iz budžetskog Fonda za Kosovo i Metohiju izdvojila 300.000 dinara za Udruženje porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji.

Usvojena je Informacija o ostvarivanju prava na naknadu plate, kao i privremenu naknadu zaposlenih sa područja AP Kosovo i Metohija.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi izgradnje poslovno-stambenog objekta u Kosovskoj Mitrovici, površine 2593 metara kvadratnih, od čega je 344 metara kvadratnih poslovni prostor, a preostali deo je namenjen za stanove za socijalno ugrožene građane.

Na sednici je doneto Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, kojim se odobrava iznos od 323.026.000 dinara na ime finansiranja izborne kampanje za izbor poslanika Narodne skupštine. Sredstva u navedenom iznosu utvrđena su u skladu sa članom 9. Zakona o finansiranju političkih stranaka i predstavljaju 0,1 odsto budžeta Srbije [umanjenog za transfere drugim nivoima vlasti i organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja].

Ilić: Ugovor o koncesiji za autoput vredan 1,5 milijardu evra biće potpisan u četvrtak

Ugovor o koncesiji za izgradnju autoputa od Horgoša do Požege, vredan je oko 1,5 milijardu evra, izjavio je ministar za kapitalne investicije Velimir Ilić.

On je naglasio da su za davanje kocesija i izgradnju autoputa obezbeđene sve neophodne bankarske garancije i ispoštovane sve zakonske procedure. Ugovor će biti potpisan narednog četvrtaka u sedištu Vlade Srbije, rekao je Ilić na konferenciji za novinare posle sednice Vlade.

Lončar: Sve stranke koji učestvuju na izborima dobiće po 3,2 miliona dinara za kampanju

Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Zoran Lončar izjavio je da je Vlada donela odluku da iz tekuće budžetske rezerve izdvoji oko 323 miliona dinara za finansiranje kampanje izbornih lista, koje je potvrdila Republička izborna komisija.

Na taj način Vlada je ispoštovala odredbe Zakona o finansiranju političkih stranaka, rekao je Lončar na konferenciji za novinare posle sednice Vlade, ali nije precizirao kada će ta sredstva biti uplaćena na račun stranaka.

Prema Zakonu o finansiranju političkih stranaka, budžetska sredstva strankama trebalo bi da budu uplaćena do 17. januara i svaka od 20 proglašenih izbornih lista treba da dobije po 20 odsto, ili oko 3,2 miliona dinara. Ostatak od 80 odsto, ili oko 259 miliona dinara, podeliće stranke koje uđu u parlament, posle održanih izbora 21. januara, a srazmerno broju osvojenih mandata.

Stranke, koalicije ili grupe građana, koje prikažu da su utrošile manje od dobijenog iznosa iz budžeta biće dužne da razliku vrate republičkom budžetu.

Kontrolu finansijskih sredstava, prema zakonu, treba da vrši RIK, a u tu svrhu može angažovati i ovlašćene revizore. Za nepoštovanje Zakona predviđene su kazne, koje se za stranke kreću od 200.000 do milion dinara, a za ovlašćena lica od 10.000 do 50.000 dinara.
Sačuvana

fon Manštajn
provereni korisnici
skriboman
*****
Pol: Muškarac
Horoskop: Vaga
Poruke: 2727


we only come out at night


« Odgovor #37 poslato: 18.02.2007. 17:07:21 »

citam u NIN-u da je sve ovo palo u vodu...dovodi se u pitanje svrsishodnost ovog projekta, jer luka Bar vise nije toliko isplativa odvajnjem CG,pa su se nasi orjentisali na Solun, kao. A ulaskom Rumunije i Bugarske u EU evropa je izgubila intersovanje i za tzv koridor 10...
Sačuvana

Stand by me my apprentice
Be brave, clench fists.
DJ_Uro_UE
provereni korisnici
skriboman
*****
Pol: Muškarac
Mesto: Uzice
Lokacija: Dovarje
Država: State of Serbia
Horoskop: Jarac
Poruke: 3441

Master of disaster


« Odgovor #38 poslato: 19.02.2007. 00:03:21 »

shto ce reci, josh jedan propao projekat (kao i mnogi drugi).
Sačuvana
fon Manštajn
provereni korisnici
skriboman
*****
Pol: Muškarac
Horoskop: Vaga
Poruke: 2727


we only come out at night


« Odgovor #39 poslato: 20.02.2007. 11:59:10 »

mozda ipak nije, danas sam slusao Velju Ilica na Avali koji je izjavio da je to gotova stvar, firma koja je izabrana na tenderu ceka da se formira vlada, pa da joj onda vlada da nekakve garncije bla bal, ali valjda u petak im je rok da potpisu ako oni nece poslove preuzima drugoplasirana firma sa tendera, ovo sam ja grubo prepricao...
Sačuvana

Stand by me my apprentice
Be brave, clench fists.
Pedja
provereni korisnici
stara kajla
*****
Pol: Muškarac
Ime i prezime:
Peđa Supurović
Mesto: Užice
Lokacija: Crna dama
Država: Srbija
FaceBook: ima
Blog: ima
Horoskop: Strelac
Poruke: 12904WWW
« Odgovor #40 poslato: 21.02.2007. 11:53:23 »

http://www.glas-javnosti.co.yu/danas/srpski/D07022009.shtml

U petak o koncesiji puta Horgoš - Požega

BEOGRAD - Ministar za kapitalne investicije Velimir Ilić najavio je juče da će predstavnici špansko-austrijskog konzorcijuma "FCC-Alpine Majreder" u petak doći u Beograd i da će tada biti poznato hoće li s Vladom Srbije potpisati ugovor o koncesiji za izgradnju autoputa Horgoš-Požega, prenosi Tanjug. Ilić je podsetio da je ugovor s tim prvoplasiranim ponuđačem na tenderu za koncesiju trebalo da bude potpisan "dan pre izbornog ćutanja", ali da vlasnik španske kompanije FCC nije hteo da ga potpiše, zahtevajući dodatne konsultacije.

- Nećemo dugo čekati jer drugoplasirana kompanija PORR mora zakonski biti pozvana na razgovore ako prvoplasirani ponuđač ne potpiše ugovor. Predstavnici FCC-a najavili su dolazak u petak i ostaje da se to raščisti za nekoliko dana - rekao je Ilić i dodao da, zbog čekanja, i trećeplasirani na tom tenderu, konzorcijum "Štrabag - Buig", već pokušava sudskim putem da dobije koncesiju.

Vlada Srbije je konzorcijum FCC-a i "Alpine" proglasila za pobednika na tenderu za dodelu koncesije za izgradnju autoputa Horgoš-Požega drugog novembra prošle godine jer je za taj posao ponudio 800 miliona evra. Koncesija se daje na 25 godina, a podrazumeva izgradnju leve trake autoputa od Horgoša do Novog Sada, dužine 106 kilometara, održavanje 68 kilometara autoputa od Novog Sada do Beograda i projektovanje i izgradnja autoputa od Beograda do Požege, dužine 148 kilometara. Govoreći o stanju putarstva, Ilić je istakao da dug države prema preduzećima koja održavaju puteve po osnovu povraćaja PDV-a u prethodne dve godine iznosi osam milijardi dinara. Prema njegovim rečima, održavanje puteva finansira se od akcize na gorivo, a ranije preduzeća koja rade taj posao nisu plaćala PDV na obavljene radove, prenela je Beta.

- Sada je zakon izričit i PDV se plaća za sve poslove, osim za one koji se finansiraju iz međunarodnih kredita. Putari su u budžet po osnovu PDV-a dali onoliko novca koliko su dobili od akciza i već dve godine se od Ministarstva finansija čeka na povraćaj tih sredstava da bi se isplatile putarine - rekao je Ilić.
Sačuvana

Pedja
provereni korisnici
stara kajla
*****
Pol: Muškarac
Ime i prezime:
Peđa Supurović
Mesto: Užice
Lokacija: Crna dama
Država: Srbija
FaceBook: ima
Blog: ima
Horoskop: Strelac
Poruke: 12904WWW
« Odgovor #41 poslato: 21.02.2007. 12:15:29 »

http://www.danas.co.yu/20070219/biznis1.html#4

POŽEGA U CRNOJ GORI

Ruža Ćirković

ZNAČENJE PETKA: Slobodne asocijacije i njihovo širenje na slične primere dozvoljeno je. Tek, prema nezvaničnim informacijama od petka kad su strani partneri boravili u Beogradu, konzorcijum španske i austrijske firme, u obema su Španci većinski vlasnici, nije odustao od koncesije za gradnju, 25-godišnje korišćenje i održavanje autoputa Horgoš-Požega, sa naglaskom na deo od Beograda do Požege. Mada je realistični deo buduće vlade Srbije (DS+G17 Plus) izgleda takvo razrešenje prilično željno očekivao. Mada u stranci G17 Plus postoji jak lobi za izgradnju ovog puta, prema kuloarskim pričama visoki predstavnici ove stranke ili su bili uzdržani kod poslednjih vladinih glasanja o ovom poslu, kojima su prisustvovali, ili su neki u šali pitali: A gde beše ta Požega? Ako je to tačno, bilo je u tom ponašanju i predizborne politike kao što je u odlučivanju o koncesiji bilo i predreferendumske procrnogorske srbijanske politike.

Mada se prvobitno procenjivalo da gradnja puta košta nešto više od 700 miliona evra, cifra je narasla na 1,3 milijarde. Garancija, koja bi bila aktivirana za slučaj odustajanja od posla, iznosi pet miliona evra.

Mada su se u očekivanju postizbornih promena u srbijanskoj vladi kao nešto stali premišljati, teško je bilo pretpostaviti da će, dosad u Srbiji dokazano moćna špansko-austrijska firma ovoga posla odreći.

Odluka o gradnji puta Beograd-Požega doneta je 2005. godine kad država Strbija nije na računu imala više od milijardu slobodnih evra, a patriote u Vladi Srbije su još verovale da se odlazak Crne Gore iz zajedničke države da sprečiti.

Da odmah bude jasno, retko ko i danas spori potrebu gradnje toga puta. Jedini meni znani protivnici u stvari racionalizuju svoju ličnu netrpeljivost prema Velimiru Iliću, kome se ovaj pravac pripisuje u autorstvo. Pod smešnom sumnjom da ovom velikom investicijom, direktno na račun Bojana Kostreša (LSV) želi da učini svome "rodnom selu" Čačku, kome čak i Užičani priznaju da je ozbiljan grad. U čemu je sada problem? U tome što za razliku od 2005. godine, Srbija ima para, a nema Crnu Goru za brata. A odnekud je pravo građanstva zadobila i informacija da su se Mađari i Hrvati godinama uzaludno zamlaćivali koncesijama, a onda uzeli kredit i kao ljudi izgradili put. Koji im treba, koliko i nama ovaj. Zato bi sada u Srbiji mnogi još jednom razmislili šta im je bolje: poluautoput ili autoput, kredit ili koncesija.

Ali... što bi bi.

Zanimljivo je da su crnogorske novine (recimo, Monitor) u vreme raspisivanja ovog tendera, kao dela projekta Južni Jadran, spočitavale Srbiji da im nameće izgradnju puta koji im, za razliku od jadransko-jonske magistrale prema Albaniji i Grčkoj, nije prioritetan. A i Srbiji je savetovano da razmisli: da li joj je prioritet podizanje kvaliteta unutrašnje putne mreže, kao uslova i za podizanje ekonomskog razvoja i za njegovo narušeno regionalno uravnoteženje. Postoji li saobraćajna studija kao odgovor na ovo regionalno pitanje?

ZNAČENJE IZVOZA: Čovek ne može jasno da razluči šta je tu uticaj proste političke konkurencije, kojoj je put za Požegu samo žrtva, a šta posledica ođednom sagledane celishodnosti. Tek sada neki koji su do reči slobodno mogli da dođu i ranije, okolo pričaju kako se više ne može graditi čas tamo čas onamo, nego po nekoj strategiji i planu. Tačno. A u temelju odgovora na to strateško pitanje bi trebalo da stoji unutrašnji ekonomski razvoj i međunarodna povezanost. Stručnjaci će reći bolje, ali izgleda da je Srbija bolje povezana sa svetom nego sama sa sobom. Na samu pomisao da bi tender za Požegu mogao da propadne, iz Užica su kratko javili da bi to bila žalosna vest za narod celog tog kraja. Njima je svejedno kredit ili koncesija, poluautoput ili autoput, samo da se stanje na Ibarskoj magistrali popravi.

Mada bi, zbog ozbiljne konkurencije tranzitnim potencijalima Srbije kojom prete Koridor IV i jadransko-jonska magistrala, Koridoru X dala malu prednost, za direktorku naše Agencije za podsticanje izvoza i stranih investicija (SIEPA) Jasna Matić nema nikakve sumnje da je izgradnja puta zapravac Požega više nego opravdana. Jer, kaže ona, Zapadna Srbija je ekonomski živ kraj, gde je sektor malih i srednjih preduzeća uspeo da preživi ovu krizu i da bude uspešan i profitabilan i da sa tog aspekta njima treba omogućiti pristup međunarodnom tržištu, pa čak i Beogradu. Ali ni maline, kao dugo naš pojedinačno najvredniji izvozni proizvod, ne bi trebalo zaboraviti. To je kraj u kome se gaji voće koje mi jako puno izvozimo u svet i, nažalost, sada samo smrznuto, ali kad bi oni imali pouzdan autoput i način transporta moglo bi se raditi na tome da se izvozi daleko profitabilnije sveže voće. To vi sada ne možete jer kad se nešto desi na Ibarskoj magistrali svi stoje pet-šest sati i to je sve uzalud. Imali smo neke proizvođače, koji su pokušavali da izvoze čak u Englesku, čak se i isplati izvoziti sveže maline avionom, ali ako jednom zbog saobraćajne nesreće na Ibarskoj magistrali propustite avion, vama kupac otkazuje ugovor, jer njega ne interesuje da nekad ima, nekad nema, kaže Jasna Matić.

Pravci spoljnotrgovinskog prometa Srbije svakako su bitni za koncipitanje prioritetnih putnih pravaca za buduću gradnju. Srbija najviše uvozi naftu i gas iz Rusije i to će rešiti naftovodom i gasovodom. Izvozi, međutim, kako i gotovo ceo region pojedinačno najviše u Italiju (odnosno grupno gledano u EU), pa zatim u BIH. Postoji li studija kao odgovor na ovaj spoljnotrgovinski raspored?
Sačuvana

Pedja
provereni korisnici
stara kajla
*****
Pol: Muškarac
Ime i prezime:
Peđa Supurović
Mesto: Užice
Lokacija: Crna dama
Država: Srbija
FaceBook: ima
Blog: ima
Horoskop: Strelac
Poruke: 12904WWW
« Odgovor #42 poslato: 07.03.2007. 10:54:37 »

http://www.glas-javnosti.co.yu/danas/srpski/D07030510.shtml

Španci opet odložili ugovor za autoput

BEOGRAD - Vlada Srbije još ne zna šta će da radi sa špansko-austrijskim konzorcijumom "FCC - Alpine", koji je krajem prošle godine pobedio na tenderu za izgradnju autoputa Horgoš - Požega i od tada odbija da potpiše ugovor. Problem prave Španci, koji u strahu od mogućnosti da vlast preuzme Demokratska stranka, čiji se vojvođanski funkcioneri protive davanju koncesije za ovaj posao, oklevaju sa potpisivanjem, čekajući ishod pregovora o budućoj vladi.

Iz nedelje u nedelju ministar za kapitalne investicije Velimir Ilić najavljivao je potpisivanje ugovora, a poslednje obećanje bilo je da će FCC-u biti dat rok do kraja prošle nedelje da odluči hoće li da potpiše ugovor. Međutim, kako je Ilić juče potvrdio, predstavnici španske firme su i dalje u Beogradu i nastavljaju sa svojim uslovljavanjima, a vlada nikako da se odluči da ispuni svoju "pretnju" i posao ustupi drugoplasiranom konzorcijumu, predvođenom austrijskom kompanijom PORR.

- Znaćemo za neki dan šta ćemo da uradimo i dokle ćemo da ih čekamo. Mislim da ćemo u četvrtak u vladi doneti odluku o tome, videćemo. Funkcioneri iz Vojvodine stalno plaše FCC - tvrdi Ilić.

Ako Vlada Srbije odluči da koncesiju dodeli PORR-u zbog odugovlačenja FCC-a, državi će ostati pet miliona evra, koje je ova kompanija položila kao garanciju da će ugovor o izgradnji autoputa potpisati na vreme.
Sačuvana
Pedja
provereni korisnici
stara kajla
*****
Pol: Muškarac
Ime i prezime:
Peđa Supurović
Mesto: Užice
Lokacija: Crna dama
Država: Srbija
FaceBook: ima
Blog: ima
Horoskop: Strelac
Poruke: 12904WWW
« Odgovor #43 poslato: 14.03.2007. 10:45:04 »

http://www.dnevnik.co.yu/modules.php?name=News&file=article&sid=21290

Velja žuri, gori mu pod nogama     
   
Ministar za kapitalne investicije Velimir Ilić upozorio je da je danas poslednji dan za potpisivanje ugovora za dodelu koncesije za izgradnju autoputa Horgoš–Požega. Podsetimo, konzorcijum španske kompanije FCC i austrijske „Alpina majreder” pobedio je početkom novembra 2006. godine na tenderu, ponudivši najnižu cenu od 1,46 milijardu evra, ali je potpisivanje ugovora, koje je ministar Ilić pompezno najavljivao uoči januarskih izbora, odloženo jer je vlasnik španske kompanije tražio dodatna objašnjenja uznemiren oštrim protivljenjem vojvođanske administracije što u ceo aranžman ulazi i već izgrađena deonica autoputa kroz Pokrajinu.

- Ukoliko španska kompanija, koja je tražila dodatne konsultacije, ne potpiše ugovor, moraćemo da pozovemo drugorangirani PORR, koji je već postigao sporazum s austrijskom „Alpinom” da rade zajednički - rekao je Ilić juče na konferenciji za novinare.

Drugorangirani ponuđač na tenderu bio je “Srpski konzorcijum” PORR, na treće mesto se plasirao konzorcijum koji predvodi austrijski „Štrabag”, dok je najnepovoljniju ponudu dostavio konzorcijum francuske firme „Vinči” i GNP-a.

Predsednik Skupštine Vojvodine Bojan Kostreš odmah je, međutim, reagovao, ocenjujući da „razume nervozu tehničkog člana Vlade zaduženog za kapitalne investicije da se pošto-poto s bilo kim potpiše koncesioni ugovor”, jer, kako je objasnio, „Velji Iliću je jasno da ako brzom brzinom ne uspe da izdejstvuje da njegov projekat bude sproveden u delo, nova vlada sasvim sigurno neće stati iza takvog aranžmana”.

– Ovaj koncesioni ugovor novi republički kabinet neće podržati najpre zato što je i MMF takav projekat ocenio kao potpuno neprofitabilan i nerentabilan. Drugo, verujem da niko ozbiljan neće prihvatiti da snosi odgovornost za tako zbrzan i zbrljan tender. I treće, iskreno se nadam da će nova vlada Srbije uvažavati interese građana Vojvodine, odnosno da će shvatiti da nije dobro ni korisno da se potpisuje koncesioni ugovor koji će Vojvođane u naredne dve decenije direktno oštetiti za najmanje 450 miliona evra – obrazložio je Kostreš za „Dnevnik”.

On je pri tome napomenuo i da će, čak i ukoliko bude potpisan bilo kakav koncesioni ugovor, vojvođanska administracija nedvosmisleno upozoriti koncesionara na to da uzima kradenu robu i da će zbog toga i on snositi konsekvence.

– Konsekvence u smislu da će pokrajinska administracija uložiti svaki potreban napor da ta koncesija bude raskinuta. I to ne zato što smo protiv izgradnje autoputa Beograd–Čačak–Požega, već zato što smo protiv bezočnog pljačkanja Vojvodine i ignorisanja interesa njenih građana – rekao je Kostreš.


Špance uplašile i nesređene zemljišne knjige

Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao „Dnevnik”, nisu samo pisma predstavnika vojvođanske vlasti uticale na pobednika na tenderu da malo prikoči. Naime, FCC nije zadovoljan ni time što bi putarina trebalo da bude jedinstvena, već traži da na deonicama koje su pod njegovim okriljem on formira cenu. Uz to, Španci nisu baš sigurni u to da bi obim saobraćaja na potesu od Beograda do Požege isplatio uloženo, te su stoga imali ideju da država bude garant da će promet biti odgovarajući, a da bi u suprotnom „namirivala razliku”.

I, na kraju, ali nikako i najmanje bitno, do španske kompanije je došla i informacija da na trasi od Beograda do Požege veliki problem može predstavljati eksproprijacija zemljišta. Taj posao, shodno tenderu, pada na teret koncesionara, ali kako u tom delu Srbije veliki problema predstavljaju nesređene zemljišne knjige, Španci su se uplašili da to klupko neće moći da raspletu godinama.


M. Stajić
   
Sačuvana

Pedja
provereni korisnici
stara kajla
*****
Pol: Muškarac
Ime i prezime:
Peđa Supurović
Mesto: Užice
Lokacija: Crna dama
Država: Srbija
FaceBook: ima
Blog: ima
Horoskop: Strelac
Poruke: 12904WWW
« Odgovor #44 poslato: 16.03.2007. 12:06:26 »

http://www.danas.co.yu/20070316/ekonomija1.html#0

Da li je na pomolu novi zaokret u vezi sa koncesijom za izgradnju autoputa Horgoš-Požega

Španski FCC, ipak, ne želi da odustane od posla

Beograd - Iznenadni dolazak delegacije španske firme FCC u Beograd na dvodnevne pregovore sa predstavnicima Ministarstva za kapitalne investicije Srbije koji bi trebalo da budu okončani danas, nagovestio je novi zaokret u vezi sa ugovorom o koncesiji za izgradnju autoputa Horgoš-Požega. Iako je izgledalo da su Španci, zbog straha da bi nova vlada mogla da raskine ugovor, "prežalili" pet miliona evra datih državi Srbiji kao garanciju za izvođenje posla dobijenog na tenderu, dolazak njihovih predstavnika u Beograd, "minut posle dvanaest" ipak nagoveštava mogućnost da FCC neće izaći iz tog posla. Ako se takav scenario realizuje, partner FCC na tenderu za tu koncesiju, austrijska Alpina neće morati da napušta konzorcijum i započinje saradnju sa drugoplasiranim na tenderu konzorcijumom PORR.

U republičkom Ministarstvu za kapitalne investicije Danasu je potvrđeno da su pregovori u toku, i "da treba očekivati dobre rezultate i realizovanje dogovora o izgradnji puteva kroz Srbiju". U tom Ministarstvu podsećaju na izjavu ministra Velimira Ilića da očekuje da će svi detalji biti usaglašeni i da će ugovor biti potpisan do kraja nedelje.

Kako Danas nezvanično saznaje u dobro obaveštenim krugovima bliskim Ministarstvu za kapitalne investicije, FCC će ipak potpisati ugovor, jer im se ne isplati da posle polazne garancije izađu iz tog posla.

Inače, koncesija je data na 25 godina. U prve četiri godine koncesionar bi trebalo da izgradi levu traku od Horgoša do Novog Sada u dužini od 108 kilometara i pun profil autoputa od Beograda do Požege - 146 kilometara.

G. V.
Sačuvana

Pedja
provereni korisnici
stara kajla
*****
Pol: Muškarac
Ime i prezime:
Peđa Supurović
Mesto: Užice
Lokacija: Crna dama
Država: Srbija
FaceBook: ima
Blog: ima
Horoskop: Strelac
Poruke: 12904WWW
« Odgovor #45 poslato: 16.03.2007. 12:21:55 »

http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2007&mm=03&dd=16&nav_id=236768

Nastavak pregovora za Horgoš-Požegu

09:38 | Izvor: Večernje novosti

Beograd -- Predstavnici austrijske Alpine i španskog FCC-a spremni da potpišu koncesioni ugovor za kompletiranje autoputa Horgoš-Požega.

Ovo su u četvrtak saopštili predstavnici kompanije ministru za kapitalne investicije Velimiru Iliću. „Mislim da će ugovor biti potpisan. Naime, Španci traže da koncesioni ugovor bude usklađen sa ugovorima tog tipa u Evropi, kako bi banke pratile projekat i to su zaista sitnice”, kaže Ilić.

Prema njegovim rečima, sada samo treba naći pravno rešenje „da se udovolji njihovim zahtevima, a da se ne izađe iz naših zakonskih okvira”.

„Verovatno će, dakle, biti nekih sitnih izmena ugovora, a to onda mora da prođe u utorak prvo Odbor za finansije i u četvrtak Vladu Srbije. Dakle, realno, ugovor može da bude potpisan krajem sledeće nedelje. Inače, u odnosu na sve zahteve, koje su imali, ipak je 'EF-Si-Si' (FCC) dosta popustio”, dodao je Ilić.

Jedan od zahteva je bio da se autoput gradi samo do Ljiga, što je za Vladu Srbije bilo neprihvatljivo i što bi u potpunosti izmenilo uslove tendera.

Predmet koncesije je definisan i oko toga razgovora nema - dakle, gradiće se leva traka autoputa od Horgoša do Novog Sada (108 kilometara), koncesionar je u obavezi da održava i koristi deonicu od Novog Sada do Beograda (68 kilometara) i da projektuje i izgradi pun profil autoputa od glavnog grada do Požege u dužini od 146,37 kilometara.

Vrednost posla je 1,46 milijardi evra, rok izgradnje četiri godine, a koncesioni period 25 godina.

Ugovor sa prvoplasiranim špansko-austrijskim konzorcijumom, "Ef-Si-Si" i "Alpina majreder" (Alpine Mayreder),  trebalo je da bude potpisan pre parlamentarnih izbora. Sve je bilo spremno, dogovoreno, ali predsednik španske kompanije nije potpisao ugovor, već je tražio dodatne konsultacije.

Ministar Ilić je u više navrata najavio da ukoliko sa španskom firmom FCC ne bude postignut dogovor Vlada Srbije ima pravo da stupi u pregovore sa drugoplasiranim ponuđačem, a to je nemački koncern PORR. Međutim, u izjavi "Novostima" tu mogućnost nije pominjao što može da znači da je ministar sada optimista i da je zaista dogovor sa Špancima na vidiku.

Sačuvana
Pedja
provereni korisnici
stara kajla
*****
Pol: Muškarac
Ime i prezime:
Peđa Supurović
Mesto: Užice
Lokacija: Crna dama
Država: Srbija
FaceBook: ima
Blog: ima
Horoskop: Strelac
Poruke: 12904WWW
« Odgovor #46 poslato: 16.03.2007. 12:32:47 »

http://www.kurir-info.co.yu/arhiva/2007/mart/16/V-11-16032007.shtml

BOJAN KOSTREŠ POZIVA NA BOJKOT

NOVI SAD - Predsednik Skupštine Vojvodine Bojan Kostreš najavio je za naš list da će ukoliko Vlada Srbije potpiše ugovor sa stranim koncesionarima o izgradnji autoputa Horgoš-Požega, pozvati građane na bojkot.

- Iskoristiću sva pravna sredstva da oborim ugovor koji bude potpisan, obratiću se budućim koncesionarima i objasniti im da će dobiti na korišćenje imovinu koja je ukradena od Vojvođana. I na kraju ću pozvati građane da spreče taj lopovluk, jer veliki deo tog puta prolazi kroz oblast čiji je vlasnik pokrajina. A kako, to će se videti - rekao je Kostreš za Kurir.

Ministar za kapitalne investicije Velimir Ilić najavio je u utorak da će tokom ove nedelje biti doneta odluka o tome da li će koncesioni ugovor za izgradnju autoputa koji je deo Koridora 10 potpisati sa španskom firmom FCC i austrijskom "Alpine Majreder". Rok za dodatne konsultacije i konačno potpisivanje već parafiranog ugovora istekao je 14. marta.

Ilić je tada najavio da će ako se špansko-austrijski tim ne oglasi, Vlada Srbije šansu dati drugoplasiranom PORR. Međutim, iz Ministarstva se tim povodom u prethodna dva dana niko nije oglasio, tako da ostaje otvoreno pitanje ko će biti budući koncesionar, odnosno da li će ga uopšte biti.

Kostreš je, inače, krajem novembra 2006. poslao pismo austrijskoj firmi "Alpina" i španskoj firmi FCC, u kojem je zatražio da još jednom preispitaju svoju odluku o investiranju, s obzirom na to da ta investicija nije u interesu građana Srbije i Vojvodine, a ni samih investitora. Inače, tender za koncesiju raspisan je prošlog oktobra, a vrednost koncesije je 780 miliona evra, uprkos upozorenju stručnjaka Međunarodnog monetarnog fonda da je to rizično i da treba početi sa manjim koncesijama.

(SINA)
Sačuvana

Pedja
provereni korisnici
stara kajla
*****
Pol: Muškarac
Ime i prezime:
Peđa Supurović
Mesto: Užice
Lokacija: Crna dama
Država: Srbija
FaceBook: ima
Blog: ima
Horoskop: Strelac
Poruke: 12904WWW
« Odgovor #47 poslato: 16.03.2007. 12:33:52 »

Be*ote, neke ljude stvarno treba javno obesiti. Posle ce da se zale kako ih mrzimo a miniraju projekat koji je nama od vitalne vaznosti.
Sačuvana
Vlad Dracul
Experimental Period
provereni korisnici
piskaralo
*****
Pol: Muškarac
Ime i prezime:
Milic Filipovic
Mesto: Pozega
Lokacija: Bakionica
Država: Srbija
Horoskop: Bik
Poruke: 1876
« Odgovor #48 poslato: 16.03.2007. 14:18:36 »

Ja iskreno ne znam sta su to oni platili ono parce puta od Novog Sada do izlaza za Backu Palanku Sad ono je ocaj i ja taj put ne koristim vec idem starim na Srbobran kada idem u Suboticu.. put koji placam kao da je autoput, a dobijem nista tj. nesto sto Madjari ili Austrijanci zovu put rezervisan samo za motorna vozila koji se, u tim da nazovemo normalnim zemljama, ne placa!!! Takodje ta ista traka istog auto puta mora da se rekonstruise sto taj posao cini nesto malo laksim.. na kraju Vlada je finansirala Beograd - Novi Sad onu novu traku pa nikom nista.. ne kazem ja da je nekakva koncesija povoljna ali nije ni losa jer ovoj zemlji je neophodna infrastruktura koju jos uvek nema! A isto imeni gospodin bi mogao malo da proseta iza resetaka zbog sirenja nacionalizma Grin jesam tiranin i autokrata ali ovoj zemlji ne treba nazovi demokratija vec cvrsta ruka i pametan vodja da nas izvede iz ovih go**na u koje smo se uvalili!
Sačuvana
Pedja
provereni korisnici
stara kajla
*****
Pol: Muškarac
Ime i prezime:
Peđa Supurović
Mesto: Užice
Lokacija: Crna dama
Država: Srbija
FaceBook: ima
Blog: ima
Horoskop: Strelac
Poruke: 12904WWW
« Odgovor #49 poslato: 19.03.2007. 15:22:34 »

http://www.kurir-info.co.yu/arhiva/2007/mart/19/V-10-19032007.shtml

ROK PRODUŽEN DO 28. MARTA

Ministar Velimir Ilić, izjavio za Kurir da će se za deset dana konačno znati ko će dobiti koncesiju na autoput Horgoš-Požega

BEOGRAD - Velimir Ilić, ministar za kapitalne investicije, izjavio je za Kurir da će se za deset dana konačno znati ko će dobiti koncesiju na autoput Horgoš-Požega. Španska firma "FKK konstrakšn" i "Alpina Majreder" pobedile su na tenderu, ali već mesecima prolongiraju potpisivanje ugovora. Drugoplasirani austrijski "Por" strpljivo čeka svoju šansu. Prema saznanjima Kurira, Španci nisu toliko zainteresovani za ovaj posao, jer su dali gotovo damping cene, a u međuvremenu su dobili nekoliko mnogo većih poslova širom sveta. Naš izvor tvrdi da Španci pokušavaju da povećaju cenu svojih radova ili da skrate autoput. Međutim, ministar Ilić negira da je to u pitanju i kaže da "Španci traže veće garancije od države".

- Još se ništa ne zna, ali do 28. marta ćemo doneti konačnu odluku. Ili će posao uzeti Španci ili ćemo ga dodeliti drugoplasiranoj kompaniji - naglasio je Ilić.

Ovaj posao, vredan oko milijardu evra, Velimir Ilić je još 2005. godine najavio kao najveću srpsku investiciju. Ipak, odmah nakon toga mogle su se čuti kritike, posebno vojvođanske vlade, da nije racionalno da neko ubire prihode na već završenoj deonici autoputa, zbog čega će građani Vojvodine biti oštećeni za nekoliko stotina miliona evra. Visoki funkcioneri Vlade Vojvodine, ujedno i Demokratske stranke, najavljivali su da će raskinuti ugovor o koncesiji kad dođu na vlast. Da li zbog ovih političkih pritisaka ili razloga materijalne prirode, Španci još ne potpisuju ugovor, pa ostaje da se sačeka 28. mart.

(M. Z. L.)
Sačuvana

Stranice: 1 [2] 3 4  Sve
  Štampaj  
 
Prebaci se na:  Pokreće MySQL Pokreće PHP Powered by SMF 1.1 RC3 | SMF © 2001-2006, Lewis Media | Imprint Ispravan XHTML 1.0! Ispravan CSS!
Stranica je napravljena za 0.433 sekundi sa 36 upita. (Pretty URLs adds 0.028s, 2q)