Forum: Oreska - Užice (see the full version of Oreska - Užice)
Board: Naše Užice (see the full version of Naše Užice)
Oreska - Užice : Voj­nik se obe­sio? - forum Uzicana - mesta: Uzice, Pozega, Arilje, Ivanjica, Kosjeric, Bajina Basta, Priboj, Prijepolje, Zlatibor - Cajetina, Nova Varos, Sjenica
Pages: 1

Subject: Voj­nik se obe­sio?

By: Pedja
Date: 28.06.2006. 16:41:34
http://www.novosti.co.yu/code/navigate.php?Id=9&status=jedna&vest=90777&datum=2006-06-26

Voj­nik se obe­sio?

25. jun 2006

BE­ŽI­VOT­NO te­lo voj­ni­ka Mar­ka De­jo­vi­ća iz Uži­ca pro­na­đe­no je u nedelju uju­tro u ka­sar­ni "Ži­ki­ca Jo­va­no­vić Špa­nac" u Va­lje­vu, sa­op­šti­lo je Mi­ni­star­stvo od­bra­ne Sr­bi­je, na­vo­de­ći da se pret­po­sta­vlja da je De­jo­vić iz­vr­šio sa­mo­u­bi­stvo ve­ša­njem.

Be­ži­vot­no te­lo De­jo­vi­ća pro­na­đe­no je u 6.45 sa­ti obe­še­no o voj­nič­ki ka­iš iz­me­đu dru­gog i tre­ćeg spra­ta u objek­tu za sme­štaj va­ljev­ske ka­sar­ne.
De­jo­vić je bio na du­žno­sti de­žur­nog i oko pet uju­tro is­pra­tio je pri­pad­ni­ke je­di­ni­ce na za­da­tak. Pret­po­sta­vlja se da je na­kon to­ga iz­vr­šio sa­mo­u­bi­stvo ve­ša­njem, iz­me­đu 5.00 i 6.45 ča­so­va.

Te­lo je pro­na­šao za­me­nik ko­man­dan­ta je­di­ni­ce i od­mah je oba­ve­šten is­tra­žni su­di­ja Okru­žnog su­da u Be­o­gra­du, ko­ji je ovla­stio op­štin­skog da iz­vr­ši uvi­đaj sa po­li­ci­jom. Is­tra­ga o smr­ti De­jo­vi­ća je u to­ku, sa­op­šti­lo je Mi­ni­star­stvo od­bra­ne.

Voj­nik Mar­ko Raj­ka De­jo­vić, ro­đen 14. ma­ja 1984. go­di­ne u Uži­cu, u Vojci se na­la­zio od 3. mar­ta ove go­di­ne.

U to­ku bo­rav­ka u Voj­sci, imao je pri­me­re­no po­na­ša­nje.

Sa­op­šte­no je da je pre do­la­ska u Voj­sku, De­jo­vić u vi­še na­vra­ta kri­vič­no go­njen i osu­đi­van, a to­kom slu­že­nja voj­nog ro­ka bio je po­zi­van na su­đe­nja i oče­ki­vao ga je sud­ski pro­ces pred Tre­ćim op­štin­skim su­dom u Be­o­gra­du.

Sa­gle­da­va­ju­ći nje­go­vu lič­nost i po­na­ša­nje, na osno­vu pro­ce­ne nad­le­žnog sta­re­ši­ne, De­jo­vi­ću ni­su po­ve­ra­va­ni za­da­ci sa po­ve­ća­nim ri­zi­kom i bio je pod po­seb­nom pa­žnjom sta­re­ši­ne i psi­ho­lo­ga, na­ve­lo je Mi­ni­star­stvo od­bra­ne, do­da­ju­ći da već du­že vre­me­na ula­že znat­ne na­po­re da pred­u­pre­di po­ja­vu van­red­nih do­ga­đa­ja, po­seb­no u ra­du sa slič­nom ka­te­go­ri­jom voj­ni­ka.

Sa­mo u Gar­ni­zo­nu Va­lje­vo, od ukup­no 86 voj­ni­ka pri­mlje­nih u mar­tu ove go­di­ne, 21 voj­nik je pre­kr­šaj­no ili kri­vič­no go­njen, osam ima raz­li­či­te du­šev­ne po­re­me­ća­je, a 13 voj­ni­ka, pre­ma nji­ho­vim sop­stve­nim iz­ja­va­ma, "ima­lo je kon­takt sa nar­ko­ti­ci­ma", na­ve­de­no je u sa­op­šte­nju.

Mi­ni­star­stvo je do­da­lo da su mu po­zna­ti ti po­da­ci, ali da je du­žno da spro­vo­di po­sto­je­će pro­pi­se i da pri­ma i tu ka­te­go­ri­ju voj­nih ob­ve­zni­ka na slu­že­nje voj­nog ro­ka.

Tim po­vo­dom, Mi­ni­star­stvo od­bra­ne na­ja­vi­lo je za ponedeljak u 15 sa­ti kon­fe­ren­ci­ju za no­vi­na­re u Cen­tral­nom do­mu Voj­ske u Be­o­gra­du.

Subject: Voj­nik se obe­sio?

By: Top
Date: 28.06.2006. 20:38:43
Da ... Stvarno bedak. Znao sam Dejovica dobro. Bio je dobar dechko samo shto je krenuo pogreshnim putem. Sad

Necu da kazem da se ochekivalo da ce do ovoga doci, ali..
Kruze raznorazne priche .. tipa..da je obeshen..da ovako da onako. Tuzno.
Samo mi nikada nece biti jasno, tj. uvek mi je chudno kada tako neko ko mi je blizak ili sam ga dobro znao strada. Nekako mi je prosto neverovatno.
Huh..

Subject: Voj­nik se obe­sio?

By: DJ_Uro_UE
Date: 29.06.2006. 12:51:40
Ovi sluchajevi, kojih je u poslednjih pola godine bash mnogo, bi trebalo da nateraju vrh drzave da konachno ukine ovu budjavu sluzbu. I ako cje vecj da formiraju profesionalnu vojsku, neka urade to odmah !

Subject: Voj­nik se obe­sio?

By: PSY-GIRL
Date: 29.06.2006. 14:14:06
: "DJ_Uro_UE"
Ovi sluchajevi, kojih je u poslednjih pola godine bash mnogo, bi trebalo da nateraju vrh drzave da konachno ukine ovu budjavu sluzbu. I ako cje vecj da formiraju profesionalnu vojsku, neka urade to odmah !


Bas tako...
I u vojsku da ne moze da ide svako!Treba da idu samo ljudi koji su sposobni da je sluzhe a jok narkomani,psihicki oboleli i sl.
Takodje da i vojska bude placena kao sto je u mnogim zemljama...
Ovakkve stvari se ne bi desavale... Sad

Marka mi je zao i smatram da on nije kriv sto je se to tako desilo tamo...Krivi su oni sto su ga primili u takvom stanju da sluzi vojsku :evil: