Forum: Oreska - Užice (see the full version of Oreska - Užice)
Board: Naše Užice (see the full version of Naše Užice)
Oreska - Užice : Nesreca u SEVAL-u - forum Uzicana - mesta: Uzice, Pozega, Arilje, Ivanjica, Kosjeric, Bajina Basta, Priboj, Prijepolje, Zlatibor - Cajetina, Nova Varos, Sjenica
Pages: 1

Subject: Nesreca u SEVAL-u

By: Pedja
Date: 28.09.2006. 11:01:06
http://arhiva.glas-javnosti.co.yu/arhiva/2006/09/27/srpski/H06092604.shtml

Eksplozija zbog uljnih isparenja?

UŽICE - Do eksplozije peći za žarenje traka u Valjaonici aluminijuma u Sevojnu, u kojoj je prekjuče radnik Zoran Stanić poginuo, a njegova koleginica LJiljana Bućić-Mitrović povređena, najverovatnije je došlo "usled paljenja uljnih isparenja nataloženih ostataka ulja na aluminijumskim rolnama, koje su se žarile u komori peći", saopštio je juče SUP u Užicu, uz napomenu da je "u toku dalji rad policijskih službenika na utvrđivanju uzroka eksplozije". Istragu o uzrocima eksplozije u Valjaonici aluminijuma vodi i inspekcija rada, a Momo Mišević, koji predvodi tim inspektora rada, ocenio je juče da je još preuranjeno davati zaključke o uzroku eksplozije. Prema nezvaničnim informacijama, u trenutku eksplozije u peći je bilo osam rolni orebrenog aluminijumskog lima teških po pet tona.

Subject: Odg: Nesreca u SEVAL-u

By: Pedja
Date: 28.09.2006. 11:03:12
http://www.novosti.co.yu/code/navigate.php?Id=9&status=jedna&vest=94376&datum=2006-09-27

Eks­plo­di­ra­lo "na­ta­lo­že­no ulje"?!

R. AN­DRIĆ, 26. septembar 2006

UŽI­CE - Šta je uzro­ko­va­lo eks­plo­zi­ju u pe­ći za ža­re­nje alu­mi­ni­jum­skih tra­ka, u ko­joj je rad­nik "Im­pol-Se­va­la" iz Se­voj­na Zo­ran Sta­nić - po­gi­nuo, a Lji­lja­na Bu­ćić-Mi­tvo­vić po­vre­đe­na, ni­je još uvek sa si­gur­no­šću utvr­đe­no.

Sa­op­šte­njem se ogla­sio SUP Uži­ce, či­ji su pri­pad­ni­ci, u sa­rad­nji sa Od­se­kom za za­šti­tu i spa­sa­va­nje i sud­skim ve­šta­kom, iz­vr­ši­li uvi­đaj na me­stu ha­va­ri­je: "Do eks­plo­zi­je je, naj­ve­ro­vat­ni­je, do­šlo usled pa­lje­nja ulj­nih is­pa­re­nja na­ta­lo­že­nih osta­ta­ka ulja na alu­mi­ni­jum­skim rol­na­ma ko­je su se ža­ri­le u ko­mo­ri pe­ći" - na­vo­di se u sa­op­šte­nju, uz na­po­me­nu da je "u to­ku da­lji rad po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka na utvr­đi­va­nju uzro­ka eks­plo­zi­je".

Ne­za­vi­snu, odvo­je­nu is­tra­gu vo­de i tri in­spek­to­ra ra­da, a pre­ma re­či­ma Mo­ma Mi­še­vi­ća, ko­ji pred­vo­di ovaj tim, pret­po­stav­ka o uzro­ku eks­plo­zi­je iz po­li­cij­skog sa­op­šte­nja je "pre­u­ra­nje­na":
- Raz­mi­šlja­nja o eks­plo­zi­ji na­sta­loj is­pa­ra­va­njem ulja sa tra­ka su pri­sut­na, ali su ne­po­tvr­đe­na - ka­že Mi­še­vić za "No­vo­sti". - Ka­da to ili ne­što dru­go ne­po­bit­no do­ka­že­mo, sva­ka­ko će­mo sa­op­šti­ti jav­no­sti, a ta­kve na­la­ze ne tre­ba oče­ki­va­ti pre po­ne­delj­ka.

Pr­vi na­la­zi po­li­ci­je - ni­su pre­vi­še uve­r­lji­vi bi­li ni za rad­ni­ke u "Im­pol-Se­va­lu". Oni pod­se­ća­ju da su alu­mi­ni­jum­ske rol­ne, sa istih ma­ši­na i sa istim uljem ko­je je ko­ri­šće­no, u is­toj pe­ći na isti na­čin ža­re­ne od 1975. go­di­ne, pa ni­je bi­lo ni­ka­kvih eks­plo­zi­ja.

- U tre­nut­ku eks­plo­zi­je u pe­ći se na­la­zi­lo osam rol­ni ore­bre­nog alu­mi­ni­jum­skog li­ma, te­ških po pet to­na - re­kao nam je rad­nik Va­lja­o­ni­ce ko­ji je že­leo da osta­ne ano­ni­man. - Reč je o "ore­bre­nom" li­mu, ko­ji se ko­ri­sti, na pri­mer, za ga­zi­šta na ste­pe­ni­ca­ma, pa je mo­gu­će da se u tim re­ljef­nim iz­bo­či­na­ma na­ta­lo­ži­lo vi­še ulja ne­go što osta­je na glat­kom li­mu... Ore­bre­ni lim se u na­šoj fa­bri­ci pr­vi put ža­ri od ove go­di­ne.

Da li se u toj či­nje­ni­ci na­la­zi mo­gu­ći uzrok eks­plo­zi­je, is­tra­ga će sva­ka­ko utvr­di­ti. Ali - on­da osta­je otvo­re­no pi­ta­nje: za­što tra­ke pre uno­še­nja u peć ni­su "od­ma­šće­ne" ili su "ne­do­volj­no od­ma­šće­ne"?


OPO­RA­VAK

LjI­LjA­NA Bu­ćić-Mi­tr­o­vić, po­vre­đe­na rad­ni­ca u eks­plo­zi­ji pe­ći za ža­re­nje u Va­lja­o­ni­ci alu­mi­ni­ju­ma Se­voj­no, uspe­šno se opo­ra­vlja u Op­štoj bol­ni­ci Uži­ce i, pre­ma pro­ce­ni le­ka­ra, usko­ro će bi­ti upu­će­na na kuć­no le­če­nje.