https://forum.uzice.net Odštampaj stranicu - Dobrovoljni davaoci krvi

Oreska - Užice

(NE)OBIČNI SVAKODNEVNI ŽIVOT => Zdravlje => Temu započeo: Pedja 24.07.2006. 01:25:16Naslov: Dobrovoljni davaoci krvi
Poruka od: Pedja 24.07.2006. 01:25:16
http://www.kurir-info.co.yu/Dnevne-vesti/D-01-23072006.shtml

RASPAD SISTEMA

Zabrinjavajuća nestašica krvi u institutima za transfuziju, dobrovoljni davaoci za alarmantno stanje optužuju državu

BEOGRAD - Iako u Srbiji ima oko 300.000 dobrovoljnih davalaca, iz nadležnih službi i Zavoda za transfuziju upućuju se gotovo svakodnevno alarmantna upozorenja da nema dovoljno krvi. Stevan Požega, predsednik Udruženja dobrovoljnih davalaca krvi Srbije, međutim, tvrdi da uzrok "raspada sistema" nije u nedovoljnom broju davalaca, već u transfuziološkim službama i onima koji su zaduženi za promovisanje ovog humanog čina.

- Dobrovoljno davalaštvo je u strašnom padu. Zbog neodgovorne politike ministra i ostalih nadležnih za transfuziju, uvedene su tri kategorije davalaca krvi: dobrovoljni, privedeni i prinudni. Privedeni su oni koji za operaciju svog najbližeg moraju da privedu nekoliko rođaka ili komšija da daju krv, a prinudni su oni kad vam lekar kaže ne samo koliko osoba treba da sakupite, već i koje krvne grupe moraju da imaju!

- Sve ovo govori o velikom porazu dobrovoljnog davalaštva u našoj zemlji. Prošle godine je bilo 5.000 dobrovoljno datih jedinica krvi manje nego 2004 - upozorava Požega i dodaje ovakav trend treba očekivati u narednim godinama.

Sagovornik Kurira podseća da je država u prethodne četiri godine potrošila milione evra iz evropskog donatorskog projekta.

- Taj novac je trebalo da unapredi transfuziju i dobrovoljno davalaštvo, a umesto toga imamo situaciju gde za krv treba ići u privatne ordinacije - ističe Požega, koji je 170 puta dao krv.

Prema njegovim rečima, veoma je simptomatično što se takozvane hladne operacije odlažu na državnim klinikama zbog nedostatka krvi, dok istovremeno privatne klinike ne oskudevaju u ovom dragocenom leku.
- Ko tu ima prednost? Keš koji daju privatne klinike ili etika? Činjenica da se privatnici mogu pohvaliti zalihama dobrovoljno date krvi dok državne klinike odlažu intervencije samo pokazuje koliko je naše nadležne briga za dobrovoljno davalaštvo, a time i za pacijente kojima je krv potrebna - kaže Požega.

Inače, troškovi Instituta za transfuziju za jedan litar obrađene krvi u Srbiji iznose oko 100 evra. Po toj ceni krv od državnih zdravstvenih ustanova otkupljuju i privatne klinike, koje isti iznos naplaćuju svojim pacijentima, u skladu sa zakonom. Međutim, na tu sumu privatnici dodaju cenu lekarske usluge i takozvane interakcije, što cenu transfuzije podiže i na 20.000 dinara! Istovremeno, ista usluga u državnim klinikama košta svega nekoliko stotina dinara.

Stevana Požegu posebno pogađa odnos države prema dobrovoljnim davaocima krvi.

- Zabranili su dobrovoljnim davaocima krvi da mladim ljudima ukazuju na važnost ovog humanog čina, ukinuli su nam sva prava, počev od participacije, pa do toga da davaoci i po dva-tri sata čekaju ispred lekarske ordinacije na pregled, dok preko reda dolaze oni s "poklonima". Osećamo se kao krave muzare, "mleko" im treba, ali mi možemo i u klanicu - ogorčen je naš sagovornik, koji ipak apeluje na mlade ljude da zbog sopstvene humanosti postanu dobrovoljni davaoci.

(M. M.)


Naslov: Odg: Dobrovoljni davaoci krvi
Poruka od: ex3m 23.03.2007. 00:27:34
dobrovoljni davaoci krvi su nesumnjivo najplemenitiji ljudi... oni daju deo sebe da b i pomogli drugima...iskreno mi je zao sto se sve benificije i sva prava dobrovoljnih davaoca zavrsavaju u zdravstvenim ustanovama, jer, oni nisu dali deo sebe bolnicama, vec pacijentima, gradjanima ...citavo drustvo treba malo drugacije da gleda na to, pogotovo "gradski oci".... lokalne vlasti mogle bi mnogo vise da ucine za dobrovoljne davaoce...

p.s. jeste li znali da, ukoliko u sluzbi za transfuziju nema krvi, kod hitnih slucajeva, gde je zivot ugrozen bez hitne transfuzije, ne vredi da dodje 100 prijatelja da pomogne...zasto? zato sto za obradu njihove krvi, da bi pacijent mogao da je primi , treba 4 do 5 sati!!!

MOGLI BISMO SE ZAMISLITI !!!!


Naslov: Odg: Dobrovoljni davaoci krvi
Poruka od: Ainhoa 23.03.2007. 19:08:17
Ma, ko da se zamisli...
Ljudi nikada ne razmišljaju o tome... "A šta ako to meni ili nekom mom zatreba..."
Dobrovoljnih davalaca ima, ali nas nema dovoljno.  :icon7:


Naslov: Odg: Dobrovoljni davaoci krvi
Poruka od: neo 24.03.2007. 14:43:11
ti napisi koja si krvna grupa. :)


Naslov: Odg: Dobrovoljni davaoci krvi
Poruka od: Ainhoa 24.03.2007. 17:39:38
0+. :) Jel' treba nekome? (Prošla su 4 meseca, pa mi je vreme da dajem ponovo, ako nekome treba za neku hiruršku intervenciju, nek' javi).


Naslov: Odg: Dobrovoljni davaoci krvi
Poruka od: ex3m 26.03.2007. 20:03:01
 :icon_heart:dodji slobodno na neku od akcija dobrovoljnog davanja u gradu....cuces na medijima....


Naslov: Odg: Dobrovoljni davaoci krvi
Poruka od: Ainhoa 27.03.2007. 20:28:06
 :icon6:

Ja uvek idem dritto u bolnicu kad dajem... nekako mi je komotnije tamo, opuštenije...


Naslov: Odg: Dobrovoljni davaoci krvi
Poruka od: Rašo 27.03.2007. 20:59:58
Vreme je i meni da malo otočim...        :banghead:


Naslov: Odg: Dobrovoljni davaoci krvi
Poruka od: Starla 03.04.2007. 10:28:56
Danas na trgu od 10-14h dobrovoljni davaoci krvi mogu da ,povodom akcije crvenog krsta,daju krv.Ova akcija obuhvata i kontrolu krvnog pritiska i tezine.Zato svi koji zele,a koji su zdravi-na trg!Iz bolnice apeluju na davaoce sa krvnim grupama A+,B+,O-,koje su najpotrebnije,da se odazovu i pokazu svoju humanost.Davanjem krvi spasavate neciji zivot,imajte to na umu!


Naslov: Odg: Dobrovoljni davaoci krvi
Poruka od: Pedja 05.04.2007. 10:20:40
http://www.novosti.co.yu/code/navigate.php?Id=4&status=jedna&vest=91618&datum=2006-07-19

IMA KR­VI, AL` - KAD PLA­TIŠ !

B. RA­DI­VO­JE­VIĆ, 18. jul 2006

BE­O­GRAD - U je­ku ne­sta­ši­ce kr­vi, dok iz In­sti­tu­ta za tran­sfu­zi­ju če­sto upo­zo­ra­va­ju da dra­go­ce­ne teč­no­sti ne­ma do­volj­no i da se dnev­no pri­ku­plja upo­la ma­nje do­za ne­go što je po­treb­no, u po­je­di­nim pri­vat­nim kli­ni­ka­ma tran­sfu­zi­ja se da­je - po ce­nov­ni­ku!

Ta­kve bar, in­for­ma­ci­je do­bi­ja­ju pa­ci­jen­ti ko­ji ovih da­na tra­že krv u pri­vat­noj prak­si. U "Bel me­di­ku", re­ci­mo, tran­sfu­zi­ja ko­šta 14.000 di­na­ra, a ako nji­ho­va eki­pa do­la­zi u stan pa­ci­jen­ta - 20.000. Mi­li­li­tar kr­vi je 8,13 di­na­ra, pa pa­ci­jent to tre­ba da po­mno­ži sa pro­pi­sa­nih, re­ci­mo, 500 ili vi­še mi­li­li­ta­ra.

Da­va­nje kr­vi u pri­vat­noj prak­si ni­je pro­tiv­za­ko­ni­to i ne­ke kli­ni­ke ima­ju ugo­vo­re sa In­sti­tu­tom za tran­sfu­zi­ju, oda­kle i tre­bu­ju krv. Ali, u se­zo­ni ne­sta­ši­ce, ka­rak­te­ri­stič­noj za sva­ko le­to, lo­gič­no se na­me­će pi­ta­nje - ka­ko pri­vat­ni­ci do­bi­ja­ju krv, ka­da In­sti­tut za tran­sfu­zi­ju ra­di sa dnev­nim re­zer­va­ma do­volj­nim tek da se "po­kri­ju" ur­gent­na sta­nja u bol­ni­ca­ma.
U op­štoj bol­ni­ci "Bel me­dik", isti­na, na­po­mi­nju da za pa­ci­jen­ta, či­ji je he­mo­glo­bin 140, ne mo­gu da do­bi­ju krv iz In­sti­tu­ta, ali da "uop­šte ni­je spor­no da do­bi­ju tre­bo­va­nje za vi­tal­no ugro­že­nog pa­ci­jen­ta, sa vred­no­sti­ma he­mo­glo­bi­na 70 ili 80".

Ce­nov­nik po­li­kli­ni­ke "Ri­stić" za pa­ci­jen­te je ne­što po­vo­lji­ji. Dve do­ze kr­vi, ra­ču­na­ju­ći i tro­ško­ve tran­sfu­zi­je, pa­ci­jent ov­de mo­že da pri­mi za 12.000 di­na­ra. Pro­ce­du­ra iz­gle­da ova­ko: Or­di­ni­ra­ju­ći le­kar, te­ren­ski, iz bol­ni­ce ili iz "Ri­sti­ća" da­je na­log za tran­sfu­zi­ju. Pro­ce­na he­ma­to­lo­ga ove kli­ni­ke ko­šta 4.000 di­na­ra. Ako pa­ci­jent već ima od­re­đe­nu krv­nu gru­pu sle­de­ći ko­rak je ana­li­za kr­vi da se do­bi­ju sve­ža krv­na sli­ka, i in­ter­mi­si­ja. To se sve ura­di u to­ku jed­nog da­na, a krv se iz In­sti­tu­ta tre­bu­je na osno­vu na­la­za i na­lo­ga le­ka­ra. Re­por­te­ru "No­vo­sti" ko­ji je u po­ne­de­ljak zvao ovu po­li­kli­ni­ku ne pred­sta­vlja­ju­ći se kao no­vi­nar, na pi­ta­nje - Mo­že li da se de­si da ne us­pe­ju da tre­bu­ju kr­vi iz In­sti­tu­ta - do­slov­ce je re­če­no: "Ka­da se pla­ća, uvek ima".

Ugo­vor sa In­sti­tu­tom za tran­sfu­zi­ju ima i po­li­kli­ni­ka "En­do­top", gde je bol­nič­ki dan 50 evra, a sa te­ra­pi­jom i zah­te­vom za krv, ra­čun, ka­ko nam je re­če­no, do­stig­ne oko 100 evra. Po­ten­ci­jal­nog pa­ci­jen­ta, me­đu­tim, u ovoj po­li­kli­ni­ci upo­zo­ra­va­ju da krv ne mo­že da se do­bi­je tek ta­ko i da po­sto­ji pre­ci­zna za­kon­ska pro­ce­du­ra ko­ja se mo­ra is­po­što­va­ti.

U Kli­ni­ci "An­la­ve" ne­zva­nič­no nam je re­če­no da "ni­ka­da do sa­da ni­su ima­li pro­ble­ma da do­bi­ju tre­bo­va­nje kr­vi iz In­sti­tu­ta". Ov­de tran­sfu­zi­ja, uklju­ču­ju­ći do­la­zak le­ka­ra i teh­ni­ča­ra u stan pa­ci­jen­ta (da uzmu krv za krv­nu sli­ku i in­ter­ak­ci­ju), i dve do­ze kr­vi, ko­šta 250 evra.

NO­VI SAD

BO­ČI­CA kr­vi u pri­vat­noj spe­ci­jal­noj hi­rur­škoj bol­ni­ci "Sve­ti Lu­ka" u Pe­tro­va­ra­di­nu ko­šta 50 evra. Ka­da se to­me do­da­ju osta­li tro­ško­vi - dan dva bo­rav­ka u bol­ni­ci, što je neo­p­hod­no po­sle tran­sfu­zi­je da ne bi do­šlo do kom­pli­ka­ci­ja, tro­ško­vi do­sti­žu 220 do 280 evra. Tran­sfu­zi­ja se ov­de da­je sa­mo ho­spi­ta­li­zo­va­nim pa­ci­jen­ti­ma po za­ko­nom utvr­đe­noj pro­ce­du­ri.

Lj. P.

KRA­GU­JE­VAC

U pri­vat­nim kli­ni­ka­ma u Kra­gu­jev­cu, ka­ko ka­žu, ne ra­de tran­sfu­zi­ju kr­vi, a pa­ci­jen­te upu­ću­ju na ov­da­šnji Kli­nič­ki cen­tar. U pri­vat­noj bol­ni­ci "Sve­ti Jo­van", jed­noj od naj­o­pre­mlje­ni­jih zdrav­stve­nih usta­no­va u ovom gra­du, ka­žu da po­treb­nu krv­nu gru­pu mo­gu da obez­be­de sa­mo za pa­ci­jen­te ko­ji su kod njih sme­šte­ni. Po­treb­nu krv tre­bu­ju iz Be­o­gra­da ili Kra­lje­va.

M. L.

NIŠ

PRI­VAT­NE kli­ni­ke u Ni­šu, bar one naj­ve­će, ne­ma­ju tran­sfu­zi­ju na spi­sku svo­jih uslu­ga. "Ni jed­na pri­vat­na kli­ni­ka u Ni­šu ne da­je krv" - re­če­no nam je u po­li­kli­ni­ci "Pa­na­jo­to­vić". U bol­ni­ca­ma "Sa­va sr­dže­ri" i "Dr Lu­ka Ćo­rić" re­če­no nam je da oni to ne ra­de i da ni­su upu­će­ni gde bi ta­kvu uslu­gu mo­gli da do­bi­je­mo u pri­vat­noj prak­si.

M. M.


Naslov: Odg: Dobrovoljni davaoci krvi
Poruka od: jelenica_ue 05.04.2007. 10:23:22
mene su jutros zvali da dodjem da dam krv ...
evo sad ce doci po mene , hitno im treba AB Rh-


Naslov: Odg: Dobrovoljni davaoci krvi
Poruka od: neo 01.06.2007. 11:57:22
Ја сам О+ крвна група ако некоме треба нек се јави,податке имате. :seljak-smile:


Naslov: Odg: Dobrovoljni davaoci krvi
Poruka od: GradjaniN 09.06.2007. 06:14:23
Ja sam AB Rh+, tako da teshko da cu spasiti puno zhivota. Tako ti je to kad si vampir (univerzalni primalac).

Chitao sam svojevremeno pre 4-5 godina o veshtachko napravljenom organskom molekulu koji mozhe da prenosi kiseonik efikasno kao i hemoglobin, dodaj na to da je chista morska voda veoma po sastavu bliska krvnoj plazmi i eto ti veshtachke krvi, a ne bi bilo ni problema oko kompatibilnosti grupe.

Zashto je sve manje davalaca krvi? Zato shto se tu radi o teshkom iskorishcavanju ljudske humanosti. Dodje chovek, dobrovoljno da krv i dobije nekakve sumnjive i naravno nedovoljne beneficije. Sa druge strane neko mora da placa za krv, pa ti sad budi krava muzara. Opamete se ljudi spontano chak i kad ne znaju biohemijske detalje eritropoeze.

Svako ko je bar malo prouchavao biohemiju krvi zna da obnavljanje krvi nije ni brz ni jeftin proces. Ljudski organizam istina ima sposobnost da stvara u sebi zalihe gvozhdja, u bioloshki, a NE drushtveno normalniom funkcionisanju organizma sa optimalnom ishranom i nachinom zhivota. To traje i po nekoliko meseci (od 3 do 6 ako me pamcenje ne vara). Pri tome je potrebno da se u organizam unosi vishe gvozhdja nego shto RDA preporuchuje.

Znachi, chovek koji daje krv prvo ne zna da li daje iz punog sopstvenog rezervoara ili (polu)praznog. Uzimanje krvi iz praznog vodi organizam u ozbiljan rizik. Dalje on treba po minimumu morala da dobije takve beneficije koje ce mu omoguciti da bez shtete nadoknadi to shto je izgubio. Znachi mesec-dva ili vishe na svezhem vazduhu, dovoljne kolichine crvenog voca i druge hrane koja utiche na proces obnove, smanjeno fizichko naprezanje i sl. Ovako dobijesh neko parche papira na kome ti se neko zahvaljuje i to je ugl. sve, plus vidi poshto je crveno voce na pijaci. Da ti bar daju desetak kilograma malina kojih izgleda imamo na pretek pa da bude bar donekle OK. Kakav mehanizam ima dobrovoljni davalac da samostalno proveri shta se radi sa njegovom krvlju - ama bash nikakav. Prihe o odgovornosti, i transparentnosti javnih sluzhbi su bajke za malu decu. Ovako snadji se sam ili budi nehumani monstrum. A shta je sa humanoshcu za davaoca? - Hvala shto si ispao ovca.

Davanje krvi je nuzhnost jer nesretje se ipak deshavaju a chesto se mogu sprechiti. Dobro bi bilo kada bi postojale tako banke u kojima bi chovek mogao za zhivota da ima sopstveni "rachun" pa da sam sebi izmuze krv za ne daj bozhe, no em bi to bilo skupo em bi se i sa time vec nekako manipulisalo. Ovako, mozhda je najbolje da se krv kao i svaka roba iskljuchivo prodaje pa onaj ko daje da mozhe lepo od novca koji dobije da plati sebi sve shto mu treba za oporavak. Sluzhbe koje skupljaju krv od dobrovoljnih davalaca ni pod kojim uslovima ne bi smele da (pro)daju krv privatnim sluzhbama koje to naplacuju. Zhene par dana nakon menstruacije nikako ne bi trebale da daju krv jer se tada gubi znatna kolichina, te treba to nadoknaditi pojachanim unoshenjem gvozhdja proteina i vitamina.

Mislim svaka chast ljudima, koji dobrovoljno daju krv, ali ne dajte da vas iskoricavaju pod parolom humanosti. Jer kad vi zavrnete slavinu, onda i sluzhbe moraju da popuste.


Naslov: Odg: Dobrovoljni davaoci krvi
Poruka od: Gordana 05.01.2009. 20:15:12
Molim za hitnu pomoć i reakciju svih potencionalnih davaoca krvi!!!! U bolnici Užice nalazi se Obradin Stanić, rođen 1966.g iz Šljivovice  u vrlo teškom stanju! Nephodno su mu potrebne velike količine krvi AB, rh neg. koja je veoma retka! Svi koji imaju tu krvnu grupu, neka se hitno jave u bolnicu u centar za transfuziju da pomognu čoveku! Mnogo hvala! U toj nevolji evo prilike da se pokloni jedan život u ove dane poklanjana i ljubavi prema čoveku uopšte! Hristos se rodi!


Naslov: Odg: Dobrovoljni davaoci krvi
Poruka od: Gordana 05.01.2009. 20:17:33

mene su jutros zvali da dodjem da dam krv ...
evo sad ce doci po mene , hitno im treba AB Rh-


Eto, dođi hitno i ovaj puta! Molim te!


Naslov: Odg: Dobrovoljni davaoci krvi
Poruka od: jelenica_ue 05.01.2009. 20:46:32
Sad sam zvala bolnicu ,ujutru idem da dam krv.


Naslov: Odg: Dobrovoljni davaoci krvi
Poruka od: Gordana 06.01.2009. 14:30:57

Sad sam zvala bolnicu ,ujutru idem da dam krv.Šta reći, nego hvala! Daj Bože da tebi nikada ne treba takva pomoć, već da živiš u zdravlju i blagostanju!!!!!!


Naslov: Odg: Dobrovoljni davaoci krvi
Poruka od: Pedja 06.01.2009. 15:01:45
Jelenica je na spisku davalaca koji su uvek na raspolaganju.

Ona ne mora sama da se javlja vec je zovu uvek kada treba krvi a nema dobrovoljaca.


Naslov: Odg: Dobrovoljni davaoci krvi
Poruka od: jelenica_ue 06.01.2009. 22:16:14
Sinoc kad sam zvala kazu sutra smo hteli da te zovemo :)

Krv data,nadam se da će Obradin brzo ozdraviti!Citat

Šta reći, nego hvala! Daj Bože da tebi nikada ne treba takva pomoć, već da živiš u zdravlju i blagostanju!!!!!!


Kod nas se za lek ne kaze hvala :) Samo da njemu bude dobro ...


Naslov: Odg: Dobrovoljni davaoci krvi
Poruka od: Top 07.01.2009. 01:51:21
Svaka chast Jelena.


Naslov: Odg: Dobrovoljni davaoci krvi
Poruka od: Gordana 07.01.2009. 15:16:34


Kod nas se za lek ne kaze hvala :) Samo da njemu bude dobro ...


Ma dobro, povlačim onda tu reč, ali šaljem dobre vibracije!!!! :) Od  :icon_heart:!


Naslov: Odg: Dobrovoljni davaoci krvi
Poruka od: klackalica 08.01.2009. 09:22:28
Ja sam O - , za kojom vlada opsta pomama (i inace za negativnim grupama, al nulta posebno). 10-tak puta sam dao krv u akcijama, a dva puta "poznatim primaocima", ali nisam im bio batli :( U medjuvremenu sam postao hronicni bolesnik, tako da sad nema ni teoretske sanse da nekome pomognem :(


Naslov: Odg: Dobrovoljni davaoci krvi
Poruka od: kefalo 25.02.2009. 22:56:02
 :slap: :slap: :slap:
Zasto ne treba dati krv:
1. koliko sam citao vec dva dobrovoljna davaoca koji su dali preko 100 puta krv su umrli zato sto su bili na listi cekanja za operaciju na vma, jedan i ne znam gde drugi uglavnom zato sto nisu imali odredjenu kolicinu novca da plate...
2. kada se jednom da nista se ne desava, ali ako se covek prevari pa u kratkom  vremenskom periodu ode i da 2, 3, 4x  kod tog coveka dolazi do hipertrofije hematopoeznog sistema koji stvara krvne celije, naravno uzrok je manjak krvi. I kada se jednom to desi on postaje zavisnik od davanja krvi i ne moze vise da prestane da daje jer oseca odredjene simp od strane toga...
3. evo sta se jos desava, jedan dobrovoljni davalac koji je dao krvi i posle nekoliko dana okliznuo se na ulici i slomio kost, kada je dosao da ga operisu u bolnicu, a on pokazao da je prethodni dan dao krv a oni mu rekli da to ne vazi i da mora da dodje neko od rodbine da da krv ako misli da ga operisu...
4. zasto da ljudi dzabe nesto rade, ja nisam cuo jos da je neki supermarket davao ljudima nesto dzabe i da su nekada zazmureli za racun za struju ili bilo sta da ti daju a da od tebe ne ocekuju zauzvrat nesto...


Naslov: Odg: Dobrovoljni davaoci krvi
Poruka od: Top 25.02.2009. 23:42:56
U potpunosti se slazem sa izborom tvog imena i prezimena na ovom forumu. Pashe ti za 10. :S


Naslov: Odg: Dobrovoljni davaoci krvi
Poruka od: kefalo 25.02.2009. 23:46:04
:P


Naslov: Odg: Dobrovoljni davaoci krvi
Poruka od: Svesna 25.02.2009. 23:53:04
Mozda je nekome dovoljno samo da zna da je nekome pomogao pa da se oseca dobro !


Naslov: Odg: Dobrovoljni davaoci krvi
Poruka od: Starla 26.02.2009. 18:29:14
Davalac sam..i O+ sam krvna grupa.Uvek se vodim time da mojih petnaestak minuta provedenih u bolnici ,nekome moze da spasi zivot..Ko god je bio u situaciji da je nekome ko vam znaci ,nekad necija krv spasila zivot,zna koliko je to bitno..


Naslov: Odg: Dobrovoljni davaoci krvi
Poruka od: jelenica_ue 26.02.2009. 21:33:51

 :slap: :slap: :slap:
Zasto ne treba dati krv:
1. koliko sam citao vec dva dobrovoljna davaoca koji su dali preko 100 puta krv su umrli zato sto su bili na listi cekanja za operaciju na vma, jedan i ne znam gde drugi uglavnom zato sto nisu imali odredjenu kolicinu novca da plate...
2. kada se jednom da nista se ne desava, ali ako se covek prevari pa u kratkom  vremenskom periodu ode i da 2, 3, 4x  kod tog coveka dolazi do hipertrofije hematopoeznog sistema koji stvara krvne celije, naravno uzrok je manjak krvi. I kada se jednom to desi on postaje zavisnik od davanja krvi i ne moze vise da prestane da daje jer oseca odredjene simp od strane toga...
3. evo sta se jos desava, jedan dobrovoljni davalac koji je dao krvi i posle nekoliko dana okliznuo se na ulici i slomio kost, kada je dosao da ga operisu u bolnicu, a on pokazao da je prethodni dan dao krv a oni mu rekli da to ne vazi i da mora da dodje neko od rodbine da da krv ako misli da ga operisu...
4. zasto da ljudi dzabe nesto rade, ja nisam cuo jos da je neki supermarket davao ljudima nesto dzabe i da su nekada zazmureli za racun za struju ili bilo sta da ti daju a da od tebe ne ocekuju zauzvrat nesto...Za 1.sam cula i to je tuzno ali sta da se radi kada bi svako razmisljao o tome da li ce mu se to nekad "isplatiti" niko nikad ne bi dao krv ...

2.Dala sam krv do sada 10X jedino sto sam do sada osetila je neizmerna sreca,posle davanja krvi jer znam da sam ucinila nesto dobro,meni je prestala da ide krv na nos od kad sam davalac krvi,krvna slika mi je odlicna kao i svi ostali rezultati.
Davanje krvi je dobar nacin da se svakih par meseci preventivno poseti lekar (pre svakog davanja imas pregled i razgovor sa lekarom)

3.za ovo sam gotovo sigurna da nije tacno ... bar u Uzicu ...

4.ovo poredjenje je toliko glupo da nemam reci ...